Acta Iuridica Resoviensia nr 2 (41) 2023

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 10
 • Pozycja
  O doskonaleniu zawodowym radców prawnych z perspektywy odpowiedzialności dyscyplinarnej
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023-06) Szwajczak, Natalia
  W obecnym stanie prawnym doskonalenie zawodowe radców prawnych, jako przedstawicieli zawodu zaufania publicznego, jest ich obowiązkiem usankcjonowanym odpowiedzialnością dyscyplinarną. Autorka posługując się metodą analizy dogmatycznej i historycznoprawnej przedstawia ewolucję przedmiotowych przepisów korporacyjnych i ustawowych oraz poglądów formułowanych na tym tle na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Pokazując przykład wypełniania przez samorząd zawodowy jego zadań ustawowych, artykuł jednocześnie nawiązuje do sprawowanej przez ten samorząd pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu zaufania publicznego jako uzasadnienia dla egzekwowania obowiązku doskonalenia zawodowego przez organy samorządu. Na przykładzie problematyki doskonalenia zawodowego radców prawnych, artykuł ma na celu przybliżenie zagadnienia podstaw odpowiedzialności dyscyplinarnej członków samorządu zawodowego za zachowania naruszające regulacje wewnętrzne korporacji i konieczności zachowywania granic norm kompetencyjnych przez organy samorządu zawodowego przy podejmowaniu przez nie uchwał.
 • Pozycja
  Sprzeczność czynności prawnej z przepisami prawa podatkowego a zastosowanie art. 58 k.c.
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023-06) Skwirowska, Justyna
  Wpływ prawa podatkowego na regulacje prawa cywilnego jest tematyką, która zdaje się być dogłębnie przeanalizowana przez przedstawicieli nauki prawa cywilnego, natomiast spory z nią związane, dotyczące prób przeciwdziałania unikaniu opodatkowania poprzez stosowanie art. 58 k.c. przez analogię – jedynie historyczne. Prima facie prawo podatkowe nie może skutkować zastosowaniem sankcji nieważności na gruncie prywatnoprawnym. Niemniej zdarzają się orzeczenia sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego, które dopatrują się nieważności czynności prawnej z powodu sprzeczności z normami prawa podatkowego. Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie oraz ocenę takich rozstrzygnięć.
 • Pozycja
  Korzyści wynikające z mediacji karnej dla pokrzywdzonego i sprawcy przestępstwa
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023-06) Purc-Kurowicka, Katarzyna
  W ninejszym artykule podjęto próbę naukowego zbadania zagadnień dotyczących mediacji karnej oraz korzyści, jakie wynikają z niej dla pokrzywdzonego i sprawcy przestępstwa. Zasadniczą część opracowania stanowiło przedstawienie uprawnień, jakie posiadają strony mediacji karnej, a także analiza argumentów przeciwko udziałowi ofiary przestępstwa w mediacji w sprawach karnych. W artykule opisano także, jaką rolę powinien spełnić mediator w tego rodzaju sprawach, aby zagwarantować stronom pełną poufność oraz ochronę ich praw, wolności i interesów. Celem niniejszego opracowania była próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy polskie regulacje dotyczące mediacji karnych przyczyniają się do częstego jej wykorzystania na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego. W artykule szukano też odpowiedzi na pytanie, czy ugoda pozasądowa i pojednanie stron mogą wpłynąć na rodzaj i wysokość orzeczonej kary lub środka karnego lub sposób rozpoznania sprawy. Wskazano przede wszystkim, że mediacja karna może skutkować dla pokrzywdzonego szybkim orzeczeniem przez sąd środka karnego w postaci obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zaś dla oskarżonego –możliwością zastosowania warunkowego zawieszenie wykonania kary, warunkowego umorzenia postępowania czy nadzwyczajnego złagodzenia kary. Podkreślono, że mediacja w sprawach karnych z jednej strony uwzględnienia potrzeby i interesy ofiary, a z drugiej prowadzi do odpowiedzialności sprawcy za swój czyn, ale w łagodniejszy sposób.
 • Pozycja
  Possibilities of using territorial defense armities to protect the site of a mass disaster
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023-06) Konieczny, Marcin
  This paper presents the most important issues concerning the use of the Territorial Defense Forces for the task of securing the site of a mass disaster. It discusses the concept and features of a mass disaster, the organization and tasks of Territorial Defense Forces, and the participation of soldiers from this formation in securing the site of a mass disaster. The aim of the article is to present the most important aspects of the participation of Territorial Defense Forces soldiers in securing the site of a mass disaster, mass events. Although the TDF issues have been present and developed in various publications in recent years, there has been no work analyzing the participation of this formation in the activities of securing a mass catastrophe of such events. In the work, classical research methods were used, including the study of sources, their analysis, criticism, heuristics and inference. Established in 2016, the Territorial Defense Forces constitute a valuable new type of the Armed Forces, which can be very useful in activities related to securing the site of a mass disaster, which is part of the crisis management system. Territorial Defense Forces soldiers can be used to help and safeguard, interrupt an incident, mitigate its effects, prevent bystanders from reaching the crash site, which has a significant impact on securing traces and evidence against their loss or distortion. The great advantage of the formation is its territoriality, because in the event of a summons to the site of a mass disaster, it can appear very quickly and, in cooperation with the relevant services, promptly take effective action.