Polish Journal for Sustainable Development T. 27 cz. 1 (2023)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 8
 • Pozycja
  GMO z perspektywy judaizmu
  (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie, 2023-06) Twardowski, Mirosław
  Ostatnie dekady to czas spektakularnego rozwoju nowoczesnych technologii, w tym w sektorze produkcji żywności. W wyniku transferu genów z jednych organizmów do innych stało się możliwe tworzenie coraz to nowych odmian genetycznie zmodyfikowanych roślin i zwierząt. Te zdobycze współczesnej nauki nie pozostają bez echa w środowiskach religijnych, zwłaszcza w tradycji religijnej judaizm z jego specyficznymi zakazami spożywania określonych produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz normami regulującymi uprawę lub przygotowanie żywności. Prawo żydowskie rozgranicza gatunki zwierząt, które żydzi mogą jeść, czyli koszerne, od tych, których spożywać nie mogą, a więc niekoszerne (wszystkie rośliny są w nim uznawane za koszerne). W środowisku tym podnoszone są także kwestie dotyczące uprawy i konsumpcji genetycznie modyfikowanych roślin i zwierząt; w tym tych z materiałem genetycznym sztucznie przeniesionym z innych roślin lub zwierząt uznawanych w tej tradycji za niekoszerne. Choć w judaizmie nie ma konsensusu, to jednak wydaje się, że główny jego nurt skłania się ku akceptacji technologii genetycznych zmian organizmów i konsumpcji modyfikowanej żywności. Swoje łagodne stanowisko w omawianym temacie żydowscy decydenci w dziedzinie prawa i etyki opierają na ogólnej zasadzie, zgodne z którą wszystko, co nie jest wyraźnie zakazane w Biblii i Talmudzie, przyjmuje się za dozwolone.
 • Pozycja
  Skala transportu zwierząt gospodarskich w Unii Europejskiej
  (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie, 2023-06) Topczewska, Jadwiga; Krupa, Wanda; Sokołowicz, Zofia; Ormian, Małgorzata
  Polityka rolna oraz opłacalność produkcji sprzyjają przemieszczaniu zwierząt przeznaczanych nie tylko do uboju, ale także do tuczu czy opasu. Najwięksi producenci realizują przewozy zwierząt zarówno w obrocie wewnątrzunijnym, jak i do krajów trzecich. Transport zwierząt, szczególnie długodystansowy, wiąże się ze znacznymi kosztami środowiskowymi. Natomiast transport tusz czy mięsa jest bardziej korzystny z punktu widzenia jego wpływu na środowisko i zmiany klimatyczne. Wydaje się, że zmiany w tym obszarze mogą być przyspieszone presją wynikającą z wyborów konsumenckich.
 • Pozycja
  The possibility of greenhouse gas emissions reduction from the dairy cattle farms
  (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie, 2023-06) Topczewska, Jadwiga; Krupa, Wanda; Ormian, Małgorzata; Lechowska, Jadwiga
  Dairy cattle have a significant share in greenhouse gas (GHG) emissions. Therefore, due to the growing demand for milk and milk products, it is worth looking for solutions to effectively reduce the environmental impact of dairy farming. The article reviews the literature on the reduction of greenhouse gas emissions from dairy farms through dietary interventions. Significant reduction in greenhouse gas emissions from dairy farms can be achieved by optimizing dairy cattle and the use of various feed additives. Silvo-pastoralism systems are also important for their ecosystem services, including climate change mitigation.
 • Pozycja
  Kształcenie w zakresie podstaw statystyki na wybranych kierunkach studiów Uniwersytetu Rzeszowskiego – analiza SWOT
  (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie, 2023-06) Podolak, Agnieszka; Kasprzyk, Karina; Semenowicz, Kinga; Małek, Małgorzata
  W artykule podjęto próbę oceny jakości kształcenia przedmiotu „Podstawy statystyki” oraz wskazano propozycje działań mogących poprawić jej efektywność przy wykorzystaniu analizy SWOT. Wyniki uzyskano dzięki współpracy ze studentami studiów pierwszego stopnia kierunków Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami, Logistyka w Sektorze Rolno-Spożywczym, Ochrona Środowiska oraz Rolnictwo realizowanych w Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uzyskane odpowiedzi wskazują na wiele pozytywnych aspektów aktualnego procesu kształcenia, podkreślając jednocześnie słabe strony oraz sygnalizując zagrożenia jakie mogą mieć miejsce w przyszłości. Otrzymane wnioski mogą być pomocne w zwiększaniu efektywności nauczania również innych przedmiotów.
 • Pozycja
  Wybrane aspekty związane z akwakulturami makroglonów na przykładzie Neopyropia (Porphyra)
  (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie, 2023-06) Noga, Teresa; Kochman-Kędziora, Natalia
  Glony (algi), od tysiącleci wykorzystywane do celów spożywczych i rolniczych w krajach azjatyckich, stają się w ostatnich latach coraz bardziej popularne w akwakulturach. Produkty zawierające w swym składzie glony charakteryzują się wysoką zawartością białka, witamin oraz minerałów i są coraz częściej wybierane przez konsumentów, m.in. w związku z panującą modą na zdrowe odżywianie. Uprawiane komercyjnie gatunki z rodzaju Neopyropia (syn. Porphyra) stanowią cenne źródło składników odżywczych i mogą przyczynić się do zaspokojenia rosnących potrzeb żywieniowych na świecie. W artykule podsumowano najnowsze piśmiennictwo dotyczące wykorzystania szkarłatnic w przemyśle rolno-spożywczym. Zwrócono także uwagę na potencjalne zagrożenia wynikające z zanieczyszczenia produktów glonowych, głównie metalami ciężkimi.