Las pamięci – ekologiczny minimalizm funeralny

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-06
Autorzy
Kasprzak, Krzysztof
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Artykuł przedstawia refleksję na temat ekologicznych pochówków osób zmarłych, możliwych do realizacji w Polsce. Ceremonie pogrzebowe są wyrazem tradycji kulturowej oraz różnie definiowanych postaw osobowych, w tym wiary religijnej, a także nakazów prawno-administracyjnych. Także w tym zakresie społecznie oczekiwane są jednak nowe rozwiązania, które winny być prawnie dozwolone, zwłaszcza dotyczące możliwości rozsypywania prochów osób zmarłych. Praktykowane już obecnie pochówki w biodegradowalnych urnach, czy rozsypywanie prochów zmarłych, np. w Lasach Pamięci na cmentarzach-parkach, nie są w żadnym przypadku brakiem szacunku dla zmarłych. To pogłębienie, całkowite i już ostatnie oddanie się biosferze, której jesteśmy częścią i po śmierci nadal w niej w pewnym sensie przebywać będziemy.
The article presents a reflection on ecological burials of the deceased possible in Poland. Funeral ceremonies are an expression of cultural tradition and variously defined personal attitudes, including religious faith, as well as legal and administrative orders. Also in this respect, new solutions are socially expected, which should be legally allowed, especially regarding the possibility of scattering the ashes of the deceased. Burials in biodegradable urns are already practised as well as scattering of the ashes of the dead, e.g. in the Forests of Remembrance in cemeteries-parks, which are by no means disrespectful to the dead. It is a deepening, a complete and last dedication to the biosphere of which we are a part and after death we will continue to reside therein.
Opis
Słowa kluczowe
ceremonia pogrzebowa , pochówki ekologiczne , Las Pamięci , funeral ceremony , ecological burials , Forest of Remembrance
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 27, cz. 1 (2023), s. 7-13