Kształcenie w zakresie podstaw statystyki na wybranych kierunkach studiów Uniwersytetu Rzeszowskiego – analiza SWOT

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-06
Autorzy
Podolak, Agnieszka
Kasprzyk, Karina
Semenowicz, Kinga
Małek, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
W artykule podjęto próbę oceny jakości kształcenia przedmiotu „Podstawy statystyki” oraz wskazano propozycje działań mogących poprawić jej efektywność przy wykorzystaniu analizy SWOT. Wyniki uzyskano dzięki współpracy ze studentami studiów pierwszego stopnia kierunków Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami, Logistyka w Sektorze Rolno-Spożywczym, Ochrona Środowiska oraz Rolnictwo realizowanych w Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uzyskane odpowiedzi wskazują na wiele pozytywnych aspektów aktualnego procesu kształcenia, podkreślając jednocześnie słabe strony oraz sygnalizując zagrożenia jakie mogą mieć miejsce w przyszłości. Otrzymane wnioski mogą być pomocne w zwiększaniu efektywności nauczania również innych przedmiotów.
The article makes an attempt at assessing the quality of education in the subject "Basics of statistics" and inidicates proposals for actions that may improve its effectiveness using the SWOT analysis. The results were obtained thanks to cooperation with first-cycle students of Renewable Energy Sources and Waste Management Logistics in the Agri-Food Sector, Environmental Protection and Agriculture at the College of Natural Sciences of the University of Rzeszów. The answers obtained indicate many positive aspects of the current education process, while highlighting weaknesses and signalling threats that may occur in the future. The findings received may therefore be helpful in increasing the effectiveness of teaching other subjects as well.
Opis
Słowa kluczowe
nauczanie , uczenie się , podstawy statystyki , analiza SWOT , teaching , learning , basics of statistics , SWOT analysis
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 27, cz. 1 (2023), s. 47-54