Ekologistyka ale jaka?

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-06
Autorzy
Kostecka, Joanna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Antropocen rozwija się wykładniczo w funkcji rosnącej populacji ludzkiej oraz jej rozwoju cywilizacyjnego XXI wieku. Obok licznych udogodnień, niesie to szereg zagrożeń społeczno-ekonomicznych i środowiskowych. Celem opracowania jest zaakcentowanie wagi zakotwiczania wiedzy i kultury działania ludzkiego w rozwiązywaniu problemów zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. W publikacji opisano także niektóre komponenty realizacji przedmiotu „Ekologistyka” na kierunku „Logistyka w sektorze rolno-spożywczym” na Uniwersytecie Rzeszowskim. Na podstawie własnego doświadczenia, dyskusji ze studentami i wyników ankiety zestawiono wyobrażenie zakresu treści tego przedmiotu oczami studentów.
The Anthropocene is developing exponentially as a function of the growing human population and its civilizational development in the 21st century. In addition to numerous amenities, it carries a number of socio-economic and environmental risks. The aim of the study is to emphasize the importance of anchoring people's knowledge and culture of human activity in problems of threats to the natural environment. The publication also describes some components of the implementation of the subject "Ecologistics" in the field of "Logistics in the agricultural and food sector" at the University of Rzeszów. On the basis of own experience, discussions with students and the results of the survey, an idea of the content of this subject through the eyes of students was compiled.
Opis
Słowa kluczowe
antropocen , zrównoważony rozwój , edukacja , ekologistyka , anthropocene , sustainable development , education , ecology
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 27, cz. 1 (2023), s. 15-21