Polityka i Społeczeństwo nr 1(20)/2022

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 12
 • Pozycja
  Prawa człowieka. Pomiędzy ideologią a polityką
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022) Sitek, Magdalena
  Prawa człowieka zostały uznane za wartość obowiązującą w całym świecie dopiero po drugiej wojnie światowej. Odtąd zaczęły one wyznaczać kierunek dalszej ewolucji systemów politycznych i prawa międzynarodowego. Są dyscypliną ulokowaną gdzieś między filozofią, w szczególności etyką, różnymi gałęziami prawa a naukami politycznymi. Prawa człowieka, jako jedno ze stosunkowo młodych pojęć w słowniku polityki i społeczeństw, są niepowtarzalną wartością społeczną i polityczną, a także kryterium oceny działalności władz, konstytucji i innych przepisów prawa. W ostatnim czasie stały się również istotnym elementem polityki międzynarodowej i programowym dążeniem rządów. Celem niniejszego opracowania jest analiza kwestii praw człowieka w kontekście ich głębokiego i wielowymiarowego kryzysu, ich naruszeń, upolitycznienia i ideologizacji, gdyż pomimo zebranych, zapisanych i zaakceptowanych przez niemal wszystkie kraje praw ludzkich nadal mają miejsce rażące ich naruszenia, co w bieżącym stuleciu stanowi zaprzeczenie tego, co miało być gwarantem pokoju na świecie, a przede wszystkim staje się zanegowaniem samej Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
 • Pozycja
  Muzułmańskie organizacje w Stanach Zjednoczonych
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022) Pietrasik, Kamil
  Celem niniejszego artykułu jest krótka charakterystyka działalności muzułmańskich organizacji w Stanach Zjednoczonych w przeszłości i współcześnie. Ukazano tym samym zarówno pozytywne aspekty ich funkcjonowania, a także problemy, z jakimi przyszło im się mierzyć w poszczególnych dekadach. Jak zauważono w tekście, mimo momentami trudnych okresów w funkcjonowaniu owych organizacji, wiele z nich działa po dziś dzień. Wiele organizacji muzułmańskich w USA dotknęły mniejsze lub większe rozłamy w obrębie swojej społeczności religijnej. W tym kontekście ujęto także sylwetki ważnych dla amerykańskich muzułmanów postaci, jak: Malcolm X, Elijah czy Fard, którzy byli inicjatorami różnych rozłamów w swoich środowiskach religijnych. Lecz mimo rozbijania jedności w swoich grupach stali się oni, jak się później okazało, przywódcami religijnymi, których z wielu powodów obdarzono autorytetem i szacunkiem.
 • Pozycja
  Weryfikacja ważności wyborów a międzynarodowe standardy wyborcze – kazus brytyjski
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022) Lipień, Aleksandra
  Celem artykułu jest analiza weryfikacji ważności wyborów w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Wybór tego państwa nie jest przypadkowy. Jest to bowiem pierwsze państwo, w którym pojawiła się sądowa kontrola wyborów, a przepisy wprowadzone w XIX w. w niezmienionym niemal brzmieniu obowiązują do dnia dzisiejszego. Główna teza artykułu jest taka, że obowiązujące w Zjednoczonym Królestwie przepisy dotyczące stwierdzania ważności wyborów są niezgodne ze standardami międzynarodowymi. W celu weryfikacji tej tezy podjęto próbę wskazania słabych punktów obecnie obowiązujących rozwiązań prawnych dotyczących weryfikacji ważności wyborów. Praca powstała na podstawie analizy brytyjskiej literatury naukowej oraz raportów Brytyjskich Komisji Prawnych, Komisji Wyborczej i organizacji międzynarodowych.
 • Pozycja
  Subiektywna deprywacja jako determinanta działań Prawa i Sprawiedliwości. Przypadek programu Polski Ład
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022) Lewandowski, Arkadiusz
  Celem artykułu jest określenie znaczenia subiektywnej deprywacji w ramach politycznej komunikacji Prawa i Sprawiedliwości. Analiza stanowi studium przypadku i dotyczy programu reform Polski Ład. Artykuł oparty jest na jakościowym podejściu w ramach badań nad populizmem (przedmiot analizy stanowią wypowiedzi liderów PiS). Problem badawczy dotyczy pytania: czy w ramach argumentacji na rzecz Polskiego Ładu obecne są treści, które kwalifikują się do przestrzeni wyznaczonej przez kategorię subiektywnej deprywacji? Z badania wynika, że argumentacja za Polskim Ładem odnosiła się do subiektywnej deprywacji w wymiarze zarówno poprawy poziomu życia w zakresie ekonomicznym, jak również pozycji w społeczeństwie. Liderzy PiS zapowiadali działania na rzecz niwelowania różnic pomiędzy poziomem życia w dużych miastach i peryferiach oraz pomiędzy społeczeństwem polskim a zachodnimi. Kategorią, która stanowiła istotny element argumentacji, była klasa średnia, której poszerzenie i wsparcie zapowiadano.