Weryfikacja ważności wyborów a międzynarodowe standardy wyborcze – kazus brytyjski

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Lipień, Aleksandra
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza weryfikacji ważności wyborów w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Wybór tego państwa nie jest przypadkowy. Jest to bowiem pierwsze państwo, w którym pojawiła się sądowa kontrola wyborów, a przepisy wprowadzone w XIX w. w niezmienionym niemal brzmieniu obowiązują do dnia dzisiejszego. Główna teza artykułu jest taka, że obowiązujące w Zjednoczonym Królestwie przepisy dotyczące stwierdzania ważności wyborów są niezgodne ze standardami międzynarodowymi. W celu weryfikacji tej tezy podjęto próbę wskazania słabych punktów obecnie obowiązujących rozwiązań prawnych dotyczących weryfikacji ważności wyborów. Praca powstała na podstawie analizy brytyjskiej literatury naukowej oraz raportów Brytyjskich Komisji Prawnych, Komisji Wyborczej i organizacji międzynarodowych.
The purpose of the article is to analyze the verification of the validity of elections in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. The choice of this country is not accidental. It is the first country in which judicial review of elections appeared, and the rules introduced in the 19th century remain in force almost unchanged to this day. The main thesis of the article is that the rules in force in the United Kingdom for determining the validity of elections are incompatible with international standards. In order to verify this thesis, an attempt is made to indicate the weaknesses of the current legal solutions for verifying the validity of elections. The paper is based on the analysis of the British scientific literature and reports of the Law Commissions, the Electoral Commission and international organizations.
Opis
Słowa kluczowe
weryfikacja ważności wyborów , Sąd Wyborczy , petycja wyborcza , Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej , verification of the validity of elections , The Election Court , election petition , United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 1(20)/2022, s. 122–133