Koncepcje ustrojowe polskiego obozu narodowego w XXI wieku na przykładzie Ligi Polskich Rodzin i Ruchu Narodowego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Koziełło, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł stanowi analizę koncepcji ustrojowych współczesnego polskiego obozu narodowego, reprezentowanego przez Ligę Polskich Rodzin (2001–2011) oraz Ruch Narodowy (od 2012). Obie partie dążyły do stworzenia państwa narodowego, w którym naród polski miałby dominującą pozycję i realizował własne interesy. Zdaniem przywódców obu partii tylko państwo narodowe może realizować politykę wszechstronnego rozwoju wewnętrznego – społecznego, ekonomicznego i militarnego, czyniąc z Polski ważny podmiot polityki międzynarodowej oraz zapewniając jej mieszkańcom bezpieczeństwo i dobrobyt.
This article analyses the political concepts of the contemporary Polish national camp, represented by the League of Polish Families (2001–2011) and the National Movement (since 2012). Both parties strived to create a national state in which the Polish nation would have a dominant position and pursue its own interests. According to the leaders of both parties, only a nation-state can pursue a policy of comprehensive internal social, economic and military development, making Poland an important player in international politics and ensuring the security and prosperity of its citizens.
Opis
Słowa kluczowe
Liga Polskich Rodzin , Ruch Narodowy , myśl polityczna , ustrój polityczny Polski , League of Polish Families , National Movement , political thought , political system of Poland
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 1(20)/2022, s. 57–73