Subiektywna deprywacja jako determinanta działań Prawa i Sprawiedliwości. Przypadek programu Polski Ład

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Lewandowski, Arkadiusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie znaczenia subiektywnej deprywacji w ramach politycznej komunikacji Prawa i Sprawiedliwości. Analiza stanowi studium przypadku i dotyczy programu reform Polski Ład. Artykuł oparty jest na jakościowym podejściu w ramach badań nad populizmem (przedmiot analizy stanowią wypowiedzi liderów PiS). Problem badawczy dotyczy pytania: czy w ramach argumentacji na rzecz Polskiego Ładu obecne są treści, które kwalifikują się do przestrzeni wyznaczonej przez kategorię subiektywnej deprywacji? Z badania wynika, że argumentacja za Polskim Ładem odnosiła się do subiektywnej deprywacji w wymiarze zarówno poprawy poziomu życia w zakresie ekonomicznym, jak również pozycji w społeczeństwie. Liderzy PiS zapowiadali działania na rzecz niwelowania różnic pomiędzy poziomem życia w dużych miastach i peryferiach oraz pomiędzy społeczeństwem polskim a zachodnimi. Kategorią, która stanowiła istotny element argumentacji, była klasa średnia, której poszerzenie i wsparcie zapowiadano.
The aim of the article is to define the meaning of subjective deprivation within the political communication of Law and Justice. The analysis is a case study and concerns the Polish Deal reform program. The article is based on a qualitative approach in research on populism (the subject of the analysis are the statements of PiS leaders). The research problem concerns the question: is there any content that qualifies for the space defined by the category of subjective deprivation in the arguments for the Polish Order? The study shows that the arguments for the Polish Order referred to subjective deprivation in terms of both the improvement of the standard of living in the economic dimension as well as the position in society. PiS leaders announced actions to eliminate the differences between the standard of living in large cities and suburbs, and between Polish and Western society. The category that constituted an important element of the argument was the middle class, the extension and support of which was announced.
Opis
Słowa kluczowe
względna deprywacja , populizm , Prawo i Sprawiedliwość , populistyczna podaż , populistyczny popyt , relative deprivation , populism , Law and Justice , populist supply , populist demand
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 1(20)/2022, s. 106–121