Zadania i zasady działania Rzecznika Finansowego w świetle prac parlamentarnych nad Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Buczkowski, Łukasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wysoki poziom skomplikowania usług finansowych powoduje, że potrzeba zabezpieczenia interesów klientów podmiotów rynku finansowego stanowi istotne zagadnienie społeczne. Dysproporcja w stopniu znajomości produktów dostępnych na rynku finansowym występująca pomiędzy profesjonalistami a ich klientami oraz brak unormowania szczegółowych zasad rozpatrywania reklamacji przez podmioty rynku finansowego stanęły u podstaw utworzenia urzędu Rzecznika Finansowego. Celem opracowania jest przybliżenie i ocena procesu legislacyjnego towarzyszącego uchwaleniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. oraz wyrażenie stanowiska w sprawie zasadności powołania i funkcjonowania w polskim porządku prawnym instytucji Rzecznika Finansowego. Dla realizacji założonego celu posłużono się metodą analizy dokumentów parlamentarnych, obrazujących złożoność i szczegółowy charakter prac parlamentarnych zmierzających do kompleksowego ukształtowania instytucji stojącej na straży interesów klientów podmiotów rynku finansowego.
The high level of complexity of financial services means that the need to protect the interests of clients of financial market entities is an important social issue. The disproportion in the level of knowledge of products available on the financial market between professionals and their clients and the lack of standardization of detailed rules for examining complaints by financial market entities were the basis for establishing the Office of the Financial Ombudsman. The aim of the study is to present and evaluate the legislative process accompanying the adoption of the Act of August 5, 2015 and to express a position on the legitimacy of establishing and functioning of the Financial Ombudsman institution in the Polish legal system. To achieve the assumed goal, the method of analyzing parliamentary documents was used, illustrating the complexity and detailed nature of parliamentary work aimed at the comprehensive formation of an institution guarding the interests of clients of financial market entities.
Opis
Słowa kluczowe
Rzecznik Finansowy , podmioty rynku finansowego , proces legislacyjny , ochrona klientów , Financial Ombudsman , financial market entities , legislative proces , customer protection
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 1(20)/2022, s. 5–21