Prawa człowieka. Pomiędzy ideologią a polityką

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Sitek, Magdalena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Prawa człowieka zostały uznane za wartość obowiązującą w całym świecie dopiero po drugiej wojnie światowej. Odtąd zaczęły one wyznaczać kierunek dalszej ewolucji systemów politycznych i prawa międzynarodowego. Są dyscypliną ulokowaną gdzieś między filozofią, w szczególności etyką, różnymi gałęziami prawa a naukami politycznymi. Prawa człowieka, jako jedno ze stosunkowo młodych pojęć w słowniku polityki i społeczeństw, są niepowtarzalną wartością społeczną i polityczną, a także kryterium oceny działalności władz, konstytucji i innych przepisów prawa. W ostatnim czasie stały się również istotnym elementem polityki międzynarodowej i programowym dążeniem rządów. Celem niniejszego opracowania jest analiza kwestii praw człowieka w kontekście ich głębokiego i wielowymiarowego kryzysu, ich naruszeń, upolitycznienia i ideologizacji, gdyż pomimo zebranych, zapisanych i zaakceptowanych przez niemal wszystkie kraje praw ludzkich nadal mają miejsce rażące ich naruszenia, co w bieżącym stuleciu stanowi zaprzeczenie tego, co miało być gwarantem pokoju na świecie, a przede wszystkim staje się zanegowaniem samej Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
Human rights were only recognized as a worldwide value after World War II. From then on, they began to set the direction for the further evolution of political systems and international law. They are a discipline somewhere between philosophy, in particular ethics, various branches of law and political sciences. Human rights, as one of the relatively young terms appearing in the dictionary of politics and societies, are a unique social and political value, as well as a criterion for assessing the activity of authorities, the constitution and other legal provisions. Recently, they have also become an important element of international politics and a program objective for governments. The aim of this study is to analyze human rights issues in the context of their deep and multidimensional crisis, their violations, politicization and ideologization, because despite the collected, written and accepted by almost all countries human rights, gross violations of them still take place, which in this century is a contradiction of this. what was supposed to be a guarantee of peace in the world, and above all, which becomes a negation of the Universal Declaration of Human Rights itself.
Opis
Słowa kluczowe
prawa człowieka , naruszenia praw człowieka , inflacja praw człowieka , ideologizacja praw człowieka , kryzys , Human Rights , Human Rights Violations , Human Rights Inflation , Ideologization of Human Rights , Crisis
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 1(20)/2022, s. 145–159