Muzułmańskie organizacje w Stanach Zjednoczonych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Pietrasik, Kamil
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest krótka charakterystyka działalności muzułmańskich organizacji w Stanach Zjednoczonych w przeszłości i współcześnie. Ukazano tym samym zarówno pozytywne aspekty ich funkcjonowania, a także problemy, z jakimi przyszło im się mierzyć w poszczególnych dekadach. Jak zauważono w tekście, mimo momentami trudnych okresów w funkcjonowaniu owych organizacji, wiele z nich działa po dziś dzień. Wiele organizacji muzułmańskich w USA dotknęły mniejsze lub większe rozłamy w obrębie swojej społeczności religijnej. W tym kontekście ujęto także sylwetki ważnych dla amerykańskich muzułmanów postaci, jak: Malcolm X, Elijah czy Fard, którzy byli inicjatorami różnych rozłamów w swoich środowiskach religijnych. Lecz mimo rozbijania jedności w swoich grupach stali się oni, jak się później okazało, przywódcami religijnymi, których z wielu powodów obdarzono autorytetem i szacunkiem.
The purpose of this article is to briefly describe the activities of Muslim organizations in the United States in the past and today. Thus, it showed both the positive aspects of their functioning as well as the problems they had to deal with in particular decades. As noted in the text, despite sometimes difficult periods in the functioning of these organizations, many of them operate to this day. Many Muslim organizations in the US have experienced minor or major splits within their religious community. In this context, the profiles of such important figures for American Muslims as: Malcolm X, Elijah, or Fard, who were the initiators of various splits in their religious circles, were also included. But despite breaking up the unity of their groups, they became, as it later turned out, religious leaders gifted with authority and respect for a number of reasons.
Opis
Słowa kluczowe
islam , Stany Zjednoczone , religia , Malcom X , muzułmanie , Islam , United States , Religion , Muslims
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 1(20)/2022, s. 134–144