Monografie (KNH) / Monographs (CoH)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 42
 • Pozycja
  Forma i technika dźwiękowa oraz problemy interpretacyjne w wybranych preludiach fortepianowych kompozytorów polskich XX wieku
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010) Prejsnar, Magdalena
  Praca o powyższym tytule pianistki Magdaleny Prejsnar to studium analityczne i rozważania wykonawczo-interpretacyjne dotyczące gatunku preludium fortepianowego wybranego z twórczości siedmiu polskich kompozytorów XX wieku. Treść merytoryczną poprzedza wstęp, w którym autorka uzasadnia kryteria wyboru cyklów preludiów z XX-wiecznej rodzimej twórczości fortepianowej do nagrania płytowego i opracowania publikacji. Praca zawiera cztery rozdziały. Rozdział 1 historyczny, o charakterze wprowadzającym, ukazuje zarys dziejowy gatunku preludium w trzech etapach: 1) XVI-wiecznego archetypu zapoczątkowanego w muzyce organowej i lutniowej oraz postaci preludium w muzyce J. S. Bacha, 2) fortepianowego preludium w muzyce polskiej XIX wieku (Chopin i twórcy II połowy stulecia), 3) zróżnicowanego stylistycznie i technicznie polskiego preludium XX-wiecznego. Kolejne dwa rozdziały stanowią część analityczną. Poświęcone są bliższej charakterystyce preludiów, które zostały rozgraniczone czasowym kryterium stylistycznym: okresu neoklasycznego i późniejszego okresu „spoza kręgu neoklasycznego”. Przyjęty tu podział posiada swe uzasadnienie w znacznej odmienności zastosowanych technik dźwiękowych i problematyki pianistycznej. Bliższej analizie zostały poddane następujące utwory: Rozdział 2: 1. Wojciech Kilar, Trzy preludia na fortepian 2. Zygmunt Mycielski, 6 preludiów na fortepian 3. Henryk Mikołaj Górecki, Cztery preludia op. 1 na fortepian 4. Miłosz Magin, 5 preludiów na fortepian Rozdział 3: 1. Kazimierz Serocki, Suita preludiów na fortepian 2. Krzysztof Knittel, Quatre préludes pour piano 3. Paweł Mykietyn, Cztery preludia na fortepian Analizy powyższych utworów obejmujące zagadnienia formy, faktury i techniki dźwiękowej poprzedzone są notą biograficzną ich twórców. Ilustrowane są przykładami nutowymi. Rozdział 4 zawiera omówienie zagadnień techniki wykonawczej i problematyki interpretacyjnej wybranych cykli preludiów. W zakończeniu autorka dokonuje podsumowania poruszanych aspektów, wskazując na szeroki zakres technik kompozytorskich, związanych z muzyczną tradycją z jednej strony i nowatorskimi technologiami dźwiękowymi z drugiej strony. W konkluzji końcowej wysuwa wniosek, że różnorodność techniczno-stylistyczna prezentowanych tu cyklów preludiów fortepianowych wymaga zastosowania wszystkich elementów techniki pianistycznej oraz wysokiej elastyczności interpretacyjnej.
 • Pozycja
  The early medieval settlement complex at Czermno in the light of results from past research (2010-2011) (Frühzeit Ostmitteleuropas 9:1-2)
  (Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa, Leipzig, 2022) Wołoszyn Marcin red.
 • Pozycja
  Integracja treści przedmiotowo-językowych w szkole podstawowej w teorii i praktyce. Biologia w klasach dwujęzycznych
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023) Kusz Ewa; Pawliszko Judyta
  Celem zgłaszanej książki jest przedstawienie funkcjonowania coraz bardziej popularnej metody nauczania zwanej zintegrowaną edukacją przedmiotowo-językową, CLIL (z ang. Content and Language Integrated Learning), wykorzystywanej w polskich placówkach oświatowych, w których realizowany jest program dla klas dwujęzycznych. Książka skierowana jest przede wszystkim do nauczycieli biologii dla dwujęzycznych klas VII, a także dla wszystkich zainteresowanych metodą CLIL i jej praktyczną realizacją w formie gotowych scenariuszy lekcyjnych, które uwzględniają realia w polskim systemie oświaty. Pierwszy rozdział omawia podstawy podejścia holistycznego i jego zastosowanie w procesie integracji wiedzy. Omówione tu zostały główne założenia CLIL, jakimi są wykorzystanie języka obcego do nauczania treści niejęzykowych, a co za tym idzie możliwość rozwijania zarówno wiedzy z danego przedmiotu (lub przedmiotów) jak i rozwój poziomu języka obcego, w którym przekazywane są treści. Rozdział drugi w sposób szczegółowy prezentuje metodę CLIL w przeprowadzonych do tej pory badaniach naukowych. W ciągu ostatnich 20 lat ich wysoka liczba potwierdziła dużą wagę zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego (CLIL) w dziedzinie współczesnej edukacji języków obcych. Taki stan rzeczy wywołał również debatę na temat jego związku z poprzednią metodą nauki języków obcych polegającą na posługiwaniu się językiem obcym w trybie ciągłym i we wszystkich sytuacjach życiowych, a więc tak zwanej immersji językowej, czyli całkowitemu zanurzeniu w języku, czy też submersji oznaczającej częściowe zanurzenie. Rozdział trzeci zawiera praktyczną realizację omawianej metody w postaci scenariuszy z biologii dla dwujęzycznych klas VII. Przykłady realizacji zajęć zaprezentowane w tej części pracy obejmują zakres tematyczny zgodny z realizowanym w klasie siódmej programem nauczania. Zdecydowanie można uznać tę część książki za nowość na polskim rynku wydawniczym. Do tej pory nie pojawiły się publikacje tak szczegółowo wyjaśniające cały zakres materiału zrealizowanego w duchu metody CLIL. Dodatkowo, ta część pracy obfituje w ilustracje i grafiki stworzone przez studentów lingwistyki stosowanej, członków Koła Naukowego Lingwistów POLIGLOCI, którzy w ramach projektu o nazwie IMAG(in)E BIOLOGY podjęli się wykonania większości prezentowanych w książce ilustracji. Pomysłodawcami projektu są autorki niniejszego manuskryptu. Do scenariuszy zostały też dołączone nagrania ułatwiające prowadzenie zajęć oraz glosariusz, w którym zostały wyjaśnione najważniejsze i najtrudniejsze pojęcia.
 • Pozycja
  Żydzi w kulturze muzycznej Galicji. Tom 2
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023) Nidecka, Ewa
  Tematy związane z historią kultury żydowskiej, losy artystów czy historie instytucji żydowskich nieustannie budzą emocje, wciąż pozostają żywe. Jesteśmy świadkami ciągłego ujawniania nowych faktów, docierania do nowych dokumentów znajdujących się w prywatnych bądź państwowych archiwach w różnych miejscach na świecie. Część z nich, dzięki powszechności nowych technologii, jest dostępna online. Okazuje się jednak, że w rękach spadkobierców są jeszcze pamiętniki polskich artystów żydowskich czy unikatowa korespondencja, o których wie zaledwie kilka osób, a które stanowią dziedzictwo kultury polskiej. Dotarcie do tych dokumentów jest naszym celem, stąd powstał drugi tom serii wydawniczej "Żydzi w kulturze muzycznej Galicji", podejmujący tego rodzaju wyzwanie.
 • Pozycja
  Muzyka w Kontekście Pedagogicznym, Społecznym i Kulturowym. Studia i Szkice - Tom 3 - Polityczno-społeczne konteksty muzyki
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022) Nidecka, Ewa; Wąsacz-Krztoń, Jolanta
  Muzyka była i jest nierozerwalnie związana z człowiekiem. Należy do jego podstawowych i zarazem najgłębszych potrzeb, jest znaczącym aspektem życia społecznego. Przez wieki zmuszała i dziś ciągle zmusza do refleksji. Wiele zagadnień z nią związanych wciąż pozostaje jeszcze poza zainteresowaniem badaczy i wymaga wnikliwych studiów oraz aktualizacji. Muzyka obecna w życiu człowieka pomaga wyrażać najbardziej skryte przeżycia, oddawać uczucia, wpływać na zmysły. Jest pewnego rodzaju symbolem, ideą. Artur Schopenhauer pisał, że „jest odbiciem samej woli, której przedmiotowością są również idee, dlatego właśnie oddziaływanie muzyki jest o tyle silniejsze i dociera głębiej niż oddziaływanie innych sztuk”. Pogląd dotyczący uprzywilejowanej roli muzyki względem innych sztuk wyrażał także Karol Szymanowski. Jego zdaniem człowiek od urodzenia jest muzykiem, zaś muzyka jest niejako niezmienną funkcją pewnych psychologicznych właściwości człowieka, stałym (w miarę wzrostu kultury — coraz doskonalszym) wyrazem jego indywidualnego liryzmu. Szerokich kontekstów powiązań muzyki z innymi dziedzinami życia człowieka istnieje zatem wiele. Muzyka znajduje szeroki rezonans w życiu społecznym, towarzyszy przemianom społeczno-politycznym, stając się często symbolem tych przemian. Co więcej, jest probierzem postępu, gdyż wraz z przemianami cywilizacyjnymi zmieniała swój język, rozszerzając go o nowe środki wy-razu i wypowiedzi. Muzyka również od zawsze towarzyszyła ważnym wydarzeniom historycznym, mającym wielki wpływ na polityczne losy świata, wywołując określone reakcje społeczeństwa. W całej Europie, szczególnie w XIX stuleciu, muzyka służyła podtrzymywaniu dumy naro-dowej. W 1830 r. w Brukseli opera Niema z Portici Daniela Aubera rozgrzewała uczucia „Belgów”, niezadowolonych z rządów holenderskich, muzyka Verdiego jednoczyła na polach bitewnych mieszkańców rozbitego półwyspu włoskiego, z kolei w Niemczech dramaty muzyczne Wagnera (pozostającego nb. pod wpływem Schopenhauera) przywoływały obraz wielkiej germańskiej przeszłości, stając się bodźcem do działań rozwijającej się nacjonalistycznej idei państwa, zaś po II wojnie światowej były przekleństwem przez wiele dekad skazanym na niebyt. Wreszcie muzyka Fryderyka Chopina wyrażała tęsknotę za nieistniejącą na mapie świata ojczyzną i sprzeciw wobec tego stanu rzeczy. Również i dziś podejmowane są sz erokie dyskusje na temat roli muzyki w obliczu militarnej agresji jednego państwa na drugie i imperialistycznych zapędów kraju aspirującego do rangi mocarstwa, które muszą budzić głęboki sprzeciw w wymiarze moralno-etycznym i ogólnoludzkim. Wydaje się nawet, że obecnie muzykę i politykę łączą więzy silniejsze niż kiedykolwiek. W dzisiejszych czasach muzyka nadal stanowi ważny fenomen powstający na styku wielu dziedzin życia, o czym przekonują rozważania zawarte w niniejszym tomie. Społeczno-polityczne konteksty muzyki to kolejny, trzeci już tom serii wydawniczej „Muzyka w Kontekście Pedagogicznym, Społecznym i Kulturowym”. Zebrane tu artykuły podejmują refleksj ę nad interdyscyplinarnym ujęciem muzyki, którą prowadzą badacze z różnych dziedzin. Właśnie ten wielodyscyplinarny charakter sprawia, że po publikację sięgną zarówno teoretycy muzyki, muzykolodzy, jak i historycy, filozofowie, a także socjologowie, psycholodzy oraz pedagodzy. Poruszone zagadnienia ułożone są w trzech blokach tematycznych: 1. Muzy-ka, polityka, społeczeństwo; 2. W kręgu edukacji muzycznej i działalności społeczno-kulturalnej; 3. Dzieło muzyczne, recepcja i rozważania o muzyce, podkreśla-jąc różnorodność i wielowątkowość zainteresowań badawczych. Mamy nadzieję, że publikacja stanie się dla Czytelnika przyczynkiem do głębszej refleksji na temat szerokich powiązań muzyki z innymi dzie-dzinami współczesnego świata oraz wielu aspektów edukacji muzycznej, interpretacji dzieł i różnorodnej działalności w sferze kultury muzycznej.