Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo 20 (2017)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 13
 • Pozycja
  Świadczenie usługi medycznej TeleEKG jako element konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017) Węgrzyn, Justyna
  W artykule omówione zostało prawo do ochrony zdrowia i równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, które wyrażone zostało w art. 68 ust. 1 i 2 Konstytucji RP. W opracowaniu autorka odniosła się do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, z którego wynika, że przepisy Konstytucji nie zapewniają ogólnego dostępu do wszystkich znanych nauce i praktyce medycznej świadczeń opieki zdrowotnej. W związku z tym pacjent może korzystać ze świadczeń gwarantowanych lub ponadstandardowych, za które sam musi zapłacić. Do świadczeń ponadstandardowych zalicza się np. usługi TeleEKG, o których autorka pisze w niniejszym opracowaniu.
 • Pozycja
  Stwierdzenie transpłciowości w przypadku osoby pozostającej w związku małżeńskim
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017) Michalska, Marta; Wojcieszak, Agnieszka
  Zmiana płci jest tematem bardzo rozległym, trudnym i wymagającym wielopłaszczyznowego podejścia. W XXI w., czyli w czasach, w których medycyna jest na takim poziomie rozwoju, że umożliwia „przemianę” mężczyzny w kobietę czy kobiety w mężczyznę, wydaje się on coraz bardziej wart uwagi. Artykuł zawiera teoretyczną analizę problemu zmiany płci oraz jej wpływu na osoby pozostające z transseksualistami w bliskich relacjach. Autorki próbują odpowiedzieć na wątpliwości prawne i społeczne związane ze zmianą płci, skupiając się przede wszystkim na tym, jak zmiana płci wpływa na relacje rodzinnoprawne. Całość rozważań opiera się na wnikliwej analizie tematu i zaprezentowaniu postulatów de lege lata i de lege ferenda.
 • Pozycja
  Franco-German relations in the Gaullist thought
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017) Lesiński, Paweł
  The presented article attempts to describe and analise the evolution of Charles de Gaulle’s ideas regarding the relations between states and nations of France and Germany. Beginning with the first look towards the eastern neighbour, through the events of interwar period until the time of de Gaulle’s presidency, the article presents ideas and demands formulated by de Gaulle in the issue of franco-german relations. The article also describes the process of evolution of Gaullist approach, from the desire of the vengeance on Germans to the belief in the need of reconciliation of two nations. The article intends to prove that the franco-german relations (as viewed by de Gaulle), just like gaullism itself, had one pragmatic object: to ensure „the greatness of France”. The last object of the article is to disenchant the „romantic history” of franco-german post-war reconciliation. To achieve this object the article analises the views and postulates of German chancellor Konrad Adenauer the second great architect of franco-german reconciliation.
 • Pozycja
  Wybrane problemy wykładni prawa Kościołów lub innych związków wyznaniowych dokonywanej przez organy władzy publicznej
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017) Kroczek, Piotr
  Co do zasady, prawo endogeniczne Kościołów i innych organizacji wyznaniowych nie jest źródłem norm prawnych w Rzeczypospolitej Polskiej. Czasem jednak władze publiczne interpretują prawo religijne. Wykładnia przepisów prawa egzogenicznego może stanowić trudność dla organów władzy publicznej – „zewnętrznego interpretatora”. Świadomość źródeł tych trudności oraz sposoby ich rozwiązania mogą być pomocne w wypełnianiu zadań własnych przez te organy. Poprawne działanie w tym zakresie organów jest realizacją służby wobec obywateli Rzeczpospolitej, którzy jednocześnie należą do religijnych społeczności i mają prawo, aby ich prawa wynikające z wolności religijnej były respektowane.
 • Pozycja
  Zakres podmiotowy ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017) Hadała, Anna
  W artykule poruszono kluczowe kwestie dotyczące zakresu podmiotowego ustawy z 20 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Przedstawiono różne definicje cudzoziemca, które można wyodrębnić na gruncie polskiego ustawodawstwa. Ponadto wskazano rozgraniczenie cudzoziemców z Europejskiego Obszaru Gospodarczego od pozostałych cudzoziemców. W dalszej części artykułu krótko scharakteryzowano wyłączenia zawarte w ustawie, czyli wszystkie czynności, które prowadzą do nabycia nieruchomości przez cudzoziemca, a nie wymagają uzyskania stosownego zezwolenia.