Wybrane problemy wykładni prawa Kościołów lub innych związków wyznaniowych dokonywanej przez organy władzy publicznej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Kroczek, Piotr
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Co do zasady, prawo endogeniczne Kościołów i innych organizacji wyznaniowych nie jest źródłem norm prawnych w Rzeczypospolitej Polskiej. Czasem jednak władze publiczne interpretują prawo religijne. Wykładnia przepisów prawa egzogenicznego może stanowić trudność dla organów władzy publicznej – „zewnętrznego interpretatora”. Świadomość źródeł tych trudności oraz sposoby ich rozwiązania mogą być pomocne w wypełnianiu zadań własnych przez te organy. Poprawne działanie w tym zakresie organów jest realizacją służby wobec obywateli Rzeczpospolitej, którzy jednocześnie należą do religijnych społeczności i mają prawo, aby ich prawa wynikające z wolności religijnej były respektowane.
As a matter of principle, endogenic law of Churches and other religious organizations is not a source of legal norms in the Republic of Poland. However, sometimes, public authorities are to interpret the religious law. The duty comes with some methodological and practical difficulties. The paper is to help untangle and overcome them. It deals with the following problems: models of relation of religious groups to law, sources of legal norms, mixed, that is legal and theological, character of laws, language of laws, rules of interpretation, and language issues of laws like: general clauses, technical terms, and expressions of identical form but different meaning in the field of Polish and religious law.
Opis
Słowa kluczowe
interpretacja prawa , Kościoły i inne organizacje religijne , ustawodawstwo , władze publiczne , interpretation of law , churches and other religious organizations , legislation , public authorities
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 20/2017, s. 171–188