Zgromadzenie i Sąd Konstytucyjny jako instrumenty impeachmentu prezydenta w Czarnogórze

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Grabowska, Sabina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przeanalizowano regulacje prawne Czarnogóry dotyczące uprawnień, jakie posiada Zgromadzenie i Sąd Konstytucyjny w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta. Prezydent Czarnogóry za popełnienie deliktu konstytucyjnego odpowiada przed parlamentem. Wniosek w tej sprawie może złożyć grupa parlamentarzystów, a w stan oskarżenia stawia parlament. Po uzyskaniu orzeczenia Sądu Konstytucyjnego w sprawie, parlament podejmuje uchwałę o złożeniu z urzędu lub o oddaleniu zarzutów przedstawionych we wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności prezydenta.
The text is an analysis of legal regulations of Montenegro relating to the powers which have an Assembly and the Constitutional Court on the constitutional responsibility of the president. President of Montenegro for committing a constitutional delict responsible to the parliament. The application in this case may be submitted by a group of parliamentarians, and the impeachment puts the parliament. After receiving a judgment of the Constitutional Court on the parliament adopts a resolution on impeaching or rejecting the pleas relied in the application to hold responsible of president.
Opis
Słowa kluczowe
konstytucja , odpowiedzialność prezydenta , delikt konstytucyjny , constitution , the responsibility of the president , constitutional delict
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 20/2017, s. 137–150