Świadczenie usługi medycznej TeleEKG jako element konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Węgrzyn, Justyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule omówione zostało prawo do ochrony zdrowia i równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, które wyrażone zostało w art. 68 ust. 1 i 2 Konstytucji RP. W opracowaniu autorka odniosła się do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, z którego wynika, że przepisy Konstytucji nie zapewniają ogólnego dostępu do wszystkich znanych nauce i praktyce medycznej świadczeń opieki zdrowotnej. W związku z tym pacjent może korzystać ze świadczeń gwarantowanych lub ponadstandardowych, za które sam musi zapłacić. Do świadczeń ponadstandardowych zalicza się np. usługi TeleEKG, o których autorka pisze w niniejszym opracowaniu.
This article concerns the right to health care and equal access to health care services, which have been expressed in art. 68 paragraph. 1 and 2 of the Constitution. In this research paper the author approached to the Constitutional Court who states that the provisions of the Constitution don’t provide universal access to well know by knowledge and medical practice all of health services. Therefore the patient may benefit from the guaranteed or above-standard services, for which he must to pay. This above-standard services include, eg.: TeleEKG services, which were described by author in this article.
Opis
Słowa kluczowe
prawo do zdrowia , służby zdrowia , telemedycyna , TeleEKG , test Holtera , right to health , health care services , telemedicine , Holter test
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 20/2017, s. 225–239