Koszty postępowania egzekucyjnego obejmującego egzekucję z nieruchomości – wybrane zagadnienia

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Marcewicz, Olimpia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Problematyka kosztów postępowania silnie łączy się z ideą dostępu do egzekucji sądowej stanowiącej ostatni etap dochodzenia roszczeń w postępowaniu cywilnym. Egzekucja sądowa odgrywa doniosłą rolę w zakresie urzeczywistniania prawa, a jednak nie spotyka się w działalności legislacyjnej z należytym zainteresowaniem; dotyczy to także kosztów postępowania egzekucyjnego. Poczynione uwagi nie wyczerpują kompleksowo tematyki kosztów odnoszących się do egzekucji z nieruchomości, a jednak pozwalają na refleksję, że istnieje wiele kwestii, które nadal wymagałyby ingerencji ustawodawcy. Narosłe przez lata wątpliwości na tle stosowania przepisów normujących koszty, pojawiające się także w orzecznictwie sądowym, powinny, jak się wydaje, prowokować ustawodawcę do działania. Niestety nowelizacje nie przynoszą spodziewanych rozwiązań. Ponadto, jak się zauważa w doktrynie, ustawowe zmiany w zakresie kosztów egzekucyjnych następują zazwyczaj w oderwaniu od pozostających z nimi problemów ekonomicznych, społecznych i proceduralnych.
The issue of legal costs is strongly linked to the idea of access to court enforcement, which is the last stage of civil litigation. Judicial enforcement plays an important role in the field of law enforcement, but it does not meet the legislative activity with due regard, including the costs of enforcement proceedings. The comments do not cover the cost issues related to real estate execution in a comprehensive way, but they allow us to reflect on the many issues that still require legislative intervention. The doubts that have arisen over the years of applying cost norms, also appearing in court case law, should seem to provoke the legislator to act. Unfortunately, the amendments do not bring the expected solutions. In addition, as noted in the doctrine of statutory changes in enforcement costs, they are usually separated from the economic, social and procedural issues that remain with them.
Opis
Słowa kluczowe
koszty , postępowanie cywilne , egzekucja z nieruchomości , costs , civil proceedings , execution of property
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 20/2017, s. 43–63