Stwierdzenie transpłciowości w przypadku osoby pozostającej w związku małżeńskim

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Michalska, Marta
Wojcieszak, Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Zmiana płci jest tematem bardzo rozległym, trudnym i wymagającym wielopłaszczyznowego podejścia. W XXI w., czyli w czasach, w których medycyna jest na takim poziomie rozwoju, że umożliwia „przemianę” mężczyzny w kobietę czy kobiety w mężczyznę, wydaje się on coraz bardziej wart uwagi. Artykuł zawiera teoretyczną analizę problemu zmiany płci oraz jej wpływu na osoby pozostające z transseksualistami w bliskich relacjach. Autorki próbują odpowiedzieć na wątpliwości prawne i społeczne związane ze zmianą płci, skupiając się przede wszystkim na tym, jak zmiana płci wpływa na relacje rodzinnoprawne. Całość rozważań opiera się na wnikliwej analizie tematu i zaprezentowaniu postulatów de lege lata i de lege ferenda.
Changing gender is the subject of very extensive, difficult and demanding multi-faceted approach. In the twenty-first century, that is, in an era in which medicine is at a level of development that allows you to „change” a man in a woman or a woman in man, it seems more and more worthy of attention. This article contains theoretical analysis of the problem of sex change and its impact on persons living with transsexual in close relationships. The authors try to answer the questions the legal and social changes associated with gender focus primarily as sex change affects the relationship with your loved ones (spouse, children). All the deliberations are based on a thorough analysis of the subject matter and presentation of de lege lata and de lege ferenda postulates.
Opis
Słowa kluczowe
zmiana płci , małżeństwo , relacje między małżonkami , transpłciowość , sex change , marriage , relations between spouses , transgenderism
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 20/2017, s. 213–224