Tryby postępowania dla egzekucji sądowej z nieruchomości

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Marciniak, Andrzej
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W pierwszej części artykułu dokonano ogólnej charakterystyki prawnej uproszczonej egzekucji z nieruchomości, unormowanej w art. 10131–10136 k.p.c. W tym zakresie przyjęto, że egzekucja ta nie jest odrębnym rodzajem egzekucji, sposobem egzekucji świadczeń pieniężnych, lecz szczególnym rodzajem egzekucji z nieruchomości, występującym obok zwykłej egzekucji z nieruchomości unormowanej w art. 921–1013 k.p.c. Uproszczoną egzekucję z nieruchomości trzeba ujmować wyłącznie w kategorii trybu postępowania egzekucyjnego, mającego na celu przeprowadzenie uproszczonej egzekucji z nieruchomości. W drugiej części artykułu przedstawione zostały konsekwencje procesowe przyjętej kwalifikacji uproszczonej egzekucji z nieruchomości. W tym zakresie przyjęto, że przepisy o uproszczonej egzekucji z nieruchomości mają charakter iuris cogentis. Decyzję co do zastosowania uproszczonego trybu egzekucji z nieruchomości komornik sądowy podejmuje z urzędu. Bez znaczenia pozostaje w tym zakresie wniosek wierzyciela. Komornik sądowy na każdym etapie postępowania egzekucyjnego obejmującego egzekucję z nieruchomości bada z urzędu, czy egzekucja ta jest prowadzona we właściwym trybie. W razie stwierdzenia niewłaściwości trybu postępowania egzekucyjnego komornik powinien zmienić go na tryb właściwy. W końcowej części artykułu przedstawione zostały warunki i konsekwencje procesowe zmiany trybu postępowania egzekucyjnego obejmującego egzekucję z nieruchomości.
In the first part of the paper simplified enforcement against immovable property regulated in articles 10131–10136 of the Code of Civil Procedure was described in the general way. With regard to this issue it has been stated that this enforcement is neither separate kind of enforcement, nor manner of enforcement of pecuniary obligations, but specific kind of enforcement against immovable property which is present along with ordinary enforcement against immovable property regulated in articles 921–1013 of the Code of Civil Procedure. Simplified enforcement against immovable property should be recognized solely as the mode of enforcement proceedings aimed at executing simplified enforcement against immovable property. In the second part of the paper procedural implications of accepted qualification of simplified enforcement against immovable property were presented. With regard to this issue it has been stated that regulations on simplified enforcement against immovable property have iuris cogentis character. Decision on executing of simplified mode of enforcement against immovable property is made by court enforcement officer ex officio. An application of creditor has no significance in this regard. Court enforcement officer ex officio decides whether enforcement against immovable property is performed in the proper mode at every stage of enforcement proceedings referring to enforcement against immovable property. In case court enforcement officer states the wrong mode of enforcement proceedings, he or she should change it into appropriate mode. In final part of the paper the conditions and procedural consequences of the change of the mode of enforcement proceedings referring to enforcement against immovable property have been presented.
Opis
Słowa kluczowe
egzekucja sądowa , nieruchomość , sposoby egzekucji , tryby postępowania egzekucyjnego , komornik sądowy , judicial enforcement , immovable property , manners of enforcement , modes of enforcement proceedings , court enforcement officer
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 20/2017, s. 64–82