Doktoraty (KNP) / Doctoral Theses (CoNS)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 95
 • Pozycja
  Kształtowanie się epifitycznej i epiksylicznej bioty porostów świerka pospolitego pod wpływem naturalnych zaburzeń w drzewostanach Gorczańskiego Parku Narodowego
  (Uniwersytet Rzeszowski, 2023-02-02) Tanona Magdalena
  Rozprawa doktorska miała na celu określenie zmian w zbiorowiskach porostów zasiedlających żywe drzewa i drewno świerka pospolitego, w odpowiedzi na naturalne zaburzenia dotykających drzewostany Gorczańskiego PN (Karpaty Zachodnie PL) gradacje kornika drukarza oraz wiatrowały. Jednocześnie, oceniono wpływ na biotę porostów nadrzewnych świerka zanieczyszczeń powietrza w oparciu o metodę wskaźnik czystości powietrza IAP. Zanieczyszczenia atmosferyczne okazały się stanowić w Gorcach czynnik o niewielkim znaczeniu dla występowania porostów epifitycznych. W okresie 1993–2018, znacznie wzrosła ogólna liczba obserwowanych gatunków porostów epifitycznych na korze drzew ocalałych na powierzchniach monitoringowanych, jak również średnia liczba gatunków w przeliczeniu na powierzchnię badawczą. Spadło pokrycie pni drzew gatunkami dominującymi, lecz także zmniejszył się udział gatunków wielkoplechowych. Wiek drewna był najważniejszym z testowanych czynników istotnie i pozytywnie wpływającym na różnorodność i obfitość porostów zarówno na stojących pniach, jak i leżących kłodach świerków. Wielkoskalowy rozpad drzewostanów, sprzyjał większej obfitości porostów na badanych rodzajach podłoży. Pomiar twardości drewna przy użyciu durometru pozwolił ustalić preferencje stwierdzonych gatunków w stosunku do stopnia jego rozkładu oraz potencjalny przebieg sukcesji porostów na martwym drewnie świerkowym
 • Pozycja
  Wpływ wybranych metod obróbki termicznej oraz sposobów pakowania na jakość i wartość odżywczą produktów typu „ready to cook” z papryki czerwonej
  (Uniwersytet Rzeszowski, 2023-01-23) Hanus Paweł
  Celem pracy było określenie wpływu zastosowania różnych metod obróbek termicznych oraz sposobów pakowania do przygotowania produktów typu „ready to cook” z papryki czerwonej na cechy fizyko-chemiczne, w tym zawartość związków biologicznoaktywnych oraz bezpieczeństwo pod względem mikrobiologicznym. Pokrojona papryka została zapakowana w technologii VAC i MAP. Warzywa zapakowane w atmosferze niezmienionej (ATM) oraz niepoddane obróbce termicznej stanowiły próbę kontrolną. Materiał po zapakowaniu poddano gotowaniu, obróbce termicznej sous vide, a także mikrofalowaniu. Jakość mikrobiologiczną warzyw przechowywanych w temperaturze 4°C oceniano przez 24 dniu w interwałach 3 dniowych począwszy od dnia, w którym przeprowadzono obróbkę termiczną do 24 dnia, na podstawie ogólnej liczby drobnoustrojów tlenowych, liczby bakterii z rodziny Enterobacteriaceae oraz liczby pleśni i drożdży. Profil drobnoustrojów występujący w badanych produktach analizowano przy użyciu spektrometrii masowej MALDI-TOF. W ramach oceny właściwości fizykochemicznych uwzględniono: barwę, profil tekstury, zawartość suchej masy, spektrum wybranych sacharydów (zawartość glukozy, fruktozy i sacharozy), potencjał antyoksydacyjny oraz profil i zawartość wybranych związków biologicznie czynnych. Poddanie owocników papryki czerwonej obróbce termicznej metodą sous vide o odpowiednich parametrach pozwala na wytworzenie funkcjonalnych produktów kulinarnych o zadawalającej wartości odżywczej oraz bezpiecznych pod względem mikrobiologicznym, w czasie przechowywania przez określony czas.
 • Pozycja
  Bionomia i morfologia stadiów rozwojowych Alucita grammodactyla ZELLER, 1841 (LEPIDOPTERA: ALUCITIDAE)
  (Uniwersytet Rzeszowski, 2022-12-16) Szeląg Izabela Marta
  Wyznaczonymi celami badań było opracowanie bionomii gatunku Alucita grammodactyla (ZELLER, 1841) z rodziny Alucitidae LEACH, 1815., opracowanie cech morfologicznych poszczególnych stadiów rozwojowych tego gatunku i ustalenie cech dymorficznych ułatwiających rozróżnienie osobników. Przeprowadzono badania terenowe na obszarze Góry Towarne i Góra Zamkowa w Olsztynie koło Częstochowy oraz badania laboratoryjne z wykorzystaniem hodowli stadiów rozwojowych. U badanego gatunku zaobserwowano występowanie dwóch pokoleń. Cykl życiowy obejmuje rozwój od jaja przez cztery stadia larwalne, poczwarkę do imago i związany jest z gatunkiem rośliny Scabiosa ochroleuca L. Zimowanie odbywa się na etapie drugiego stadium larwalnego. Zaobserwowano, że endofagiczny sposób żerowania larw powoduje wytworzenie cecidiów. Proces przepoczwarczenia odbywa się w ziemi między korzeniami S. ochroleuca. Osobniki dorosłe prowadzą dzienno-nocny tryb życia. Stadia rozwojowe A. grammodactyla posiadają cechy morfologiczne typowe dla przedstawicieli z rodziny Alucitidae, ale obecne są u nich również cechy wyróżniające ten gatunek spośród przedstawicieli z tej rodziny oraz cechy różniące go od innych gatunków Lepidoptera. Larwy posiadają specyficzne cechy morfologiczne różniące kolejne stadia rozwoju od siebie. Wskazano, cechy dymorficzne poczwarki i imago. Opracowanie morfologii i bionomii tego gatunku, jest dopełnieniem i poszerzeniem wiedzy z tego zakresu, która może być wykorzystana jako uzupełnienie w badaniach taksonomicznych i genetycznych oraz wykorzystana w celu skutecznej ochrony gatunku i jego siedliska.
 • Pozycja
  Wykorzystanie głogu (Crataegus L.) do produkcji skoncentrowanych preparatów roślinnych o wysokiej zawartości związków biologicznie czynnych
  (Uniwersytet Rzeszowski, 2022-12-02) Żurek, Natalia
  Celem pracy była ocena możliwości wykorzystania głogu do produkcji preparatów w postaci wyodrębnionej i skoncentrowanej frakcji związków polifenolowych. Do analiz wybrano owoce, liście i kwiaty sześciu gatunków głogu (Crataegus L.). W pierwszym etapie badań, przeprowadzono optymalizację warunków ekstrakcji. W kolejnym etapie przeprowadzono izolację związków polifenolowych z głogu z zastosowaniem sorbentów. Otrzymane preparaty oceniono pod kątem ilościowego i jakościowego profilu polifenolowego, właściwości antyoksydacyjnych, fizyko-chemicznych i cytotoksycznych względem komórek nowotworowych. Stwierdzono, że najodpowiedniejszym rozpuszczalnikiem do ekstrakcji metabolitów wtórnych z głogu jest 50% i 70% wodny roztwór etanolu, z 2 i 24-godzinną ekstrakcją. Ustalono, że najbogatszym pod względem ilościowym i jakościowym profilem polifenolowym cechowały się preparaty wyizolowane z zastosowaniem sorbentu RP-18. Ocenione parametry fizyko-chemiczne preparatów wskazywały na ich wysokie właściwości funkcjonalne. W badaniach działania przeciwnowotworowego wykazano silne działanie cytotoksyczne wobec linii komórek U87MG. Uzyskane wyniki, wskazują, że izolacja składników bioaktywnych z głogu, poprzez zastosowanie ekstrakcji do fazy stałej, pozwala otrzymać preparaty o wysokiej zawartości związków prozdrowotnych, cechujących się wysoką aktywnością antyoksydacyjną i przeciwnowotworową.
 • Pozycja
  Charakterystyka jesiennej migracji pokrzewek z rodzaju Sylvia w Beskidzie Niskim
  (Uniwersytet Rzeszowski, 2022-11-25) Salach, Rafał
  Celem pracy była charakterystyka jesiennej wędrówki pokrzewek przez pasmo górskie Beskidu Niskiego. Teren badań położony był w miejscowości Myscowa. Badania wędrówek pokrzewek realizowano poprzez odłów w specjalistyczne sieci ornitologiczne. Podczas odłowów ptaki były obrączkowane i oznaczane do gatunku, wieku i płci jak również polegały pomiarom biometrycznym skrzydeł, ogona, masy ciała i otłuszczenia. Dynamiki wieloletnie migracji badanych gatunków pokrzewek wykazywały spadek liczebności odławianych osobników na przestrzeni całego okresu badań. Badane gatunki pokrzewek wykazywały zróżnicowanie dynamiki migracji sezonowej. Kapturka cechowała się wyraźnym opóźnieniem terminów przelotu w okresie całego okresu badań. Mediany dat przelotu kapturki i gajówki oraz grup wiekowo – płciowych kapturki były dodatnio skorelowane. Maksymalna temperatura notowana w danej pentadzie wpływała dodatnio na liczebność przelotu badanych gatunków pokrzewek. Kapturka wykorzystuje obszar Beskidu Niskiego (w warunkach otoczenia doliny rzecznej Wisłoka) jako strefę czasowych przerw w wędrówce. Badany obszar zapewnia ptakom możliwość gromadzenia rezerw energetycznych i odpoczynku przed dalszą migracją, w tym przelotem nad obszarem Karpat. Łańcuch Karpat prawdopodobnie nie stanowi znaczącej bariery ekologicznej dla migrujących ptaków, jednakże z uwagi na zróżnicowanie topograficzne regionu może dochodzić do zwiększonej koncentracji ptaków wędrownych w rejonie doliny rzecznej Wisłoka.