Analiza składu chemicznego i aktywności biologicznej preparatów z czerwiu trutowego oraz możliwość ich wykorzystania w projektowaniu suplementów diety

Abstrakt
Czerw trutowy to mało znany i opisany w literaturze produkt pszczeli, który w krajach Europy Wschodniej i Azji jest stosowany w prewencji/leczeniu niepłodności męskiej i zaburzeń menopauzy u kobiet. Celem pracy była analiza składu chemicznego i aktywności biologicznej preparatów wytworzonych z krajowego czerwiu trutowego oraz możliwość ich wykorzystania w projektowaniu suplementów diety. Potwierdzono, że czerw trutowy niezależnie of fazy rozwoju (dzień 7, 11 i 14) stanowi cenne źródło wielu składników, tj. testosteronu i białka, polifenoli i enzymów. Większą aktywność antyoksydacyjną wykazano na wcześniejszych etapach rozwoju (7-11 dzień) czerwiu, przy czym frakcję dominującą stanowiły antyoksydanty hydrofilowe, głównie kwasy fenolowe i flawonoidy. Zaproponowano pomiary aktywności wybranych kwaśnych glikozydaz oraz zawartości żelaza jako markerów, które pozwalają jednoznacznie rozróżnić czerw trutowy i mleczko pszczele. Stwierdzono, że liofilizacja pozwala zachować potencjał antyoksydacyjny czerwiu i całkowitą zawartość związków polifenolowych (ok. 10% strat). Podobnie utrwalenie czerwiu mrożonego w miodzie (max. dodatek 4%) pozwala na pełne zachowanie jego właściwości antyoksydacyjnych podczas 6-miesięcznego przechowywania w temperaturze pokojowej. Zaprojektowano innowacyjny suplement diety na bazie naturalnych składników: czerwiu i organicznego wapnia (mielone skorupki jaj), który może znaleźć zastosowanie w prewencji lub leczeniu osteoporozy. W badaniach in vitro wykazano wysoką biodostępność hormonów i polifenoli oraz strawność białka z wytworzonego suplementu. Jego wdrożenie wymaga jednak potwierdzenia skuteczności in vivo.
Drone brood is a little known and described in the literature bee product, which in Eastern European and Asian countries is used in the prevention/treatment of male infertility and menopausal disorders in women. The purpose of this study was to analyze the chemical composition and biological activity of preparations made from domestic drone brood and the possibility of their use in the design of dietary supplements. It was confirmed that drone brood regardless of the stage of development (day 7, 11 and 14) is a valuable source of many components, i.e. testosterone and protein, polyphenols and enzymes. Higher antioxidant activity was demonstrated at earlier stages of development (day 7-11) of brood, with hydrophilic antioxidants, mainly phenolic acids and flavonoids, being the dominant fraction. Measurements of the activity of selected acid glycosidases and iron content were proposed as markers to clearly distinguish drone brood and royal jelly. Freeze-drying was found to preserve the antioxidant potential of brood and the total content of polyphenolic compounds (about 10% loss). Similarly, fixation of frozen brood in honey (maximum addition of 4%) allows full preservation of its antioxidant properties during 6-month storage at room temperature. An innovative dietary supplement based on natural ingredients: brood and organic calcium (ground eggshells), has been designed, which may find application in the prevention or treatment of osteoporosis. High bioavailability of hormones and polyphenols, as well as protein digestibility, has been demonstrated in in vitro studies for designed supplement. However, the implementation requires confirmation of its efficacy in vivo.
Opis
Promotor: prof. dr hab. inż. Małgorzata Dżugan - 156 s.
Słowa kluczowe
Czerw trutowy , utrwalanie , składniki bioaktywne , aktywność androgenna , suplement diety , Drone brood , fixation , bioactive ingredients , androgenic activity , dietary supplement
Cytowanie