Galicja. Studia i materiały

Potrzeba wydawania rocznika poświęconego dziejom Galicji została zasygnalizowana już w wiosną 2009 r., kiedy w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego rozpoczął swe prace Międzynarodowy Zespół Badawczy „Galicja 1772-1918”. Efektem prac Zespołu skupiającego historyków z Austrii, Czech, Polski, Słowacji, Ukrainy i Węgier było sześć międzynarodowych konferencji zorganizowanych w Rzeszowie, Przemyślu, Poznaniu i Lwowie, których pokłosiem są m.in.: „Galicja 1772-1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań”, red. A. Kawalec, W. Wierzbieniec, L. Zaszkilniak, t. 1-3, Rzeszów 2011; „Galicja a powstanie styczniowe”, red. M. Hoszowska, A. Kawalec, L. Zaszkilniak, Warszawa-Rzeszów 2013; „Galicyjskie drogi i bezdroża: studium infrastruktury, organizacji i kultury podróżowania”, red. J. Kamińska-Kwak, Rzeszów 2013; „Życie codzienne, gospodarka, kultura i społeczeństwo polskie w latach 1772–1918. Rozprawy z dziejów ziem polskich w okresie zaborów”, red. W. Łazuga i D. Szymczak, Poznań 2015; „Między polityką, historią a pamięcią historyczną. Studia z dziejów Polski okresu porozbiorowego”, red. W. Łazuga i S. Paczos, Poznań 2015; „Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja”, seria: Galicja i jej dziedzictwo, red. J. Kamińska-Kwak, S. Kozak, D. Opaliński, (w druku Rzeszów 2016). Działy pisma: • Rozprawy i artykuły • Źródła i materiały • Recenzje, omówienia • Bibliografia Galicji • Kronika/sprawozdania

Przeglądaj