Artykuły (KNS) / Articles (CoSS)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 105
 • Pozycja
  Pomoc społeczna i praca socjalna w Ukrainie – historia i współczesność
  (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, 2023) Myshchyshyn, Iryna; Szluz, Beata
  Celem badaczek jest zobrazowanie historii i współczesnych wyzwań w polu pomocy społecznej i pracy socjalnej w Ukrainie. Pierwsza część artykułu uka zuje rys historyczny i rozwój systemu pomocy społecznej oraz pracy socjalnej w tym państwie. Druga część, oparta na analizie dostępnych dokumentów koncepcyjnych i strategicznych, ma na celu przedstawienie polityki państwa w zakresie rozwijania systemu pomocy społecznej oraz pracy socjalnej, ze zwróceniem uwagi na intensyfikację w zakresie usług społecznych.
 • Pozycja
  Nieoczekiwana zmiana miejsc... Opieka nad osobą z chorobą neurodegeneracyjną w biografiach opiekunów rodzinnych osób z chorobą Alzheimera
  (Uniwersytet Łódzki, 2022) Szluz, Beata
  Opieka nad osobą z chorobą Alzheimera jest nie tylko wyczerpująca fizycznie i emocjonalnie, ale może też wiązać się z wysokimi kosztami finansowymi. Problem ten nabiera szczególnego znaczenia w obliczu procesu starzenia się jednostki i społeczeństwa oraz rosnącej liczby osób z chorobą Alzheimera. Opieka nad osobą z alzheimerem naraża opiekunów na wysokie ryzyko obniżenia jakości życia, szczególnie dotyczy to opiekunów rodzinnych, którzy są emocjonalnie związani z pacjentem. Celem było rozpoznanie i przedstawienie ich społecznego świata na podstawie narracji będącej subiektywną rekonstrukcją ich historii życia. Do badań wykorzystano autobiograficzny wywiad narracyjny, zaproponowany przez F. Schütza, który opracował metodę jako spójną koncepcję badań biograficznych. Zebrany materiał empiryczny (50 wywiadów) został poddany analizie, umożliwiając udzielenie odpowiedzi na postawione pytania i sformułowanie wniosków, co pozwoliło na wzbogacenie posiadanej wiedzy o jakościowy aspekt analizy.
 • Pozycja
  Wolontariusz- streetworker wobec problemów osób bezdomnych
  (Prešovská univerzita, Prešov, 2011) Szluz, Beata
  Bezdomność jest jednym z trudniejszych do zbadania i rozwiązania problemów społecznych. Wspomniana trudność wynika z jednej strony z kosztowności badań, wiąże się z niebezpieczeństwem, na które naraża się badacz. Z drugiej strony kumulowanie się różnych przyczyn, złożoność sytuacji osoby bezdomnej powoduje, że nie zawsze korzysta ona z pomocy instytucji. W zasadzie ciągle część osób przebywa poza miejscami, tzw. mieszkalnymi. Działalność pomocowa wobec tych osób wymaga podejmowania długotrwałych, wieloaspektowych oddziaływań. W odniesieniu do osób wzbraniających się przed przebywaniem w placówce jest ona szczególnie skomplikowana. Okazuje się, że bardzo dobrym rozwiązaniem jest, stosunkowo mało jeszcze rozpowszechniona w Polsce, praca streetworkerów (pracowników etatowych, bądź wolontariuszy). W związku z powyższym niniejszy artykuł poświęcono zagadnieniu streetworkingu, który jest stosowany m.in. w pracy socjalnej z osobami bezdomnymi.
 • Pozycja
  Prawa dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w domach pomocy społecznej
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006) Szluz, Beata
  Niepełnosprawność jest jednym z ważniejszych problemów współczesności. Znaczenie tego problemu wynika z rozmiarów i rozpowszechnienia zjawiska oraz konsekwencji, jakie wywołuje w sensie indywidualnym i społecznym. Rozmiar występowania stawia przed społecznością obowiązek inicjowania działań zapobiegających jego powstawaniu, które muszą być podejmowane przez rządy, instytucje i społeczności lokalne. Jawi się również przed społeczeństwem wymiar konsekwencji. Nie ograniczają się one do samych osób niepełnosprawnych i ich rodzin, lecz powodują konieczność tworzenia instytucji oraz realizowania wielu działań na rzecz tej grupy osób. Instytucjami, które z racji określonych ustawowo celów mają organizować opiekę i wsparcie oraz czuwać nad realizacją podstawowych praw i potrzeb człowieka niepełnosprawnego, są między innymi domy pomocy społecznej. Są to placówki całodobowej opieki stacjonarnej. Warto zauważyć, że dla osób niepełnosprawnych dostępne są również formy pomocy półstacjonarnej, do których możemy zaliczyć na przykład środowiskowe domy samopomocy. Prezentowana refleksja skoncentrowana została na placówce stacjonarnej, ze względu na specyficzne problemy, jakie pobyt w takim miejscu stwarza. Rozważaniami objęto jedną z sześciu grup osób, dla których organizowane są domy pomocy społecznej . Artykuł ten należy uznać jako próbę odpowiedzi na rodzące się pytanie o prawa dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w domach pomocy społecznej.
 • Pozycja
  Bezdomne kobiety w opinii bezdomnych kobiet
  (TNFS, 2011) Szluz, Beata
  This article was written based on a larger, their own studies that were conducted in 2009 among the 52 homeless women in podkarpackie voivodship. People were matched in terms of age, place of residence during the research and occasional or permanent residence in the hostel. Using autobiographical narrative interview, which is a particular form of free or deep interview. The text attempts to show the opinion of homeless women on their own. It shows the reasons for homelessness women in their opinions and their own characteristics.