Pomoc społeczna i praca socjalna w Ukrainie – historia i współczesność

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023
Autorzy
Myshchyshyn, Iryna
Szluz, Beata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Abstrakt
Celem badaczek jest zobrazowanie historii i współczesnych wyzwań w polu pomocy społecznej i pracy socjalnej w Ukrainie. Pierwsza część artykułu uka zuje rys historyczny i rozwój systemu pomocy społecznej oraz pracy socjalnej w tym państwie. Druga część, oparta na analizie dostępnych dokumentów koncepcyjnych i strategicznych, ma na celu przedstawienie polityki państwa w zakresie rozwijania systemu pomocy społecznej oraz pracy socjalnej, ze zwróceniem uwagi na intensyfikację w zakresie usług społecznych.
The aim of the researchers is to illustrate the history and contemporary challenges in the field of social assistance and social work in Ukraine. The first part of the article shows a historical background and development of the social assistance system and social work in Ukraine. The second part, based on the analysis of available conceptual and strategic documents, aims to present the state policy in the field of developing the social assistance system and social work, paying attention to the intensification in the field of social services.
Opis
Słowa kluczowe
pomoc społeczna , praca socjalna , pracownik socjalny , usługi społeczne , Ukraina , social assistance , social work , social worker , social services , Ukraine
Cytowanie
Iryna Myshchyshyn, Beata Szluz, Pomoc społeczna i praca socjalna w Ukrainie – historia i współczesność, "Praca Socjalna" 2023, nr 2(38), s. 5-27, DOI: 10.5604/01.3001.0053.7622