Miłosierdzie gminy miejskiej? Samorządowe subsydia dla krakowskich instytucji żydowskich w latach autonomii galicyjskiej, 1866–1914

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Kozińska-Witt, Hanna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Autorka omawia akty prawne będące podstawą konfesyjnego rozdziału dobroczynności w Galicji. Wymienia instytucje żydowskie, które otrzymywały miejskie subwencje. Przedstawia proces przyznawania przez samorząd subwencji dla instytucji żydowskich, jego formalne uwarunkowania oraz chronologię. W kilku wypadkach porównuje praktykę w tym względzie z przepisami obowiązującymi we Lwowie.
The author discusses legal acts that are the basis of the confessional chapter of charity in Galicia. The paper lists Jewish institutions that received municipal subsidies. It presents the process of granting subsidies for Jewish institutions by the self-government, its formal conditioning and chronology. In several cases, compares this process with that taking place in Lviv.
Opis
Słowa kluczowe
Galicja , samorząd miejski , statuty miejskie , ustawa gminna , dobroczynność , ubodzy Żydzi , subwencje miejskie , Galicia , municipal self-government , city statutes , commune law , charity , poor Jews , urban subsidies
Cytowanie
"Z dziejów i kultury Żydów w Galicji", red. Michał Galas, Wacław Wierzbieniec, s. 11–35