O doświadczaniu choroby Parkinsona. Socjologiczne spojrzenie na chorego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Szluz, Beata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
UMCS, Lublin
Abstrakt
Z uwagi na proces starzenia się społeczeństw częstość występowania zespołów otępiennych stale wzrasta. Choroba Parkinsona jest jedną z najczęstszych chorób neurozwyrodnieniowych i dotyczy przede wszystkim pacjentów po 50. roku życia. Głównymi objawami choroby Parkinsona są zaburzenia w postaci spowolnienia ruchowego, drżenia spoczynkowego i wzmożenia napięcia mię- śni typu plastycznego. Głównym celem przeprowadzonego badania było poszukiwanie odpowiedzi na pytania o indywidualny sens doświadczeń, relacje z innymi oraz zmianę zachowań ukierunkowanych na podejmowanie działań życiowych. Poszukiwano odpowiedzi na następujące pytania badawcze: Jakie znaczenie nadaje respondentka treści swoich doświadczeń? Jak reaguje na wiadomość o chorobie przewlekłej? Jak choroba zmienia życie człowieka? Jak życie z chorobą przewlekłą wpływa na tożsamość jednostki? Badanie zostało przeprowadzone w lutym 2019 r. przez autorkę artykułu za pomocą metody biografcznej i techniki wywiadu narracyjnego. Badania naukowe w zakresie nauk społecznych nad doświadczaniem chorób przewlekłych koncentrują się bezpośrednio na kluczowych graczach w służbie zdrowia – ludziach chorych. Badania nad chorobą przewlekłą ukazują, jak ludzie postrzegają siebie jako osoby przewlekle chore i jak choroba wpływa na ich życie.
Due to the aging of societies, the increased prevalence of patients with dementia is observed. Parkinson’s disease is one of the most frequent neurodegenerative disorders and occurs mainly in people in age over 50 years. The core symptoms of Parkinson’s disease are bradykinesia, tremor and plastic rigidity. The main purpose of the study was to looked for answers to questions about the individual sense of experience, about relationships with others, and to change behaviours focused on taking life actions. The following research questions were sought: What meaning does the respondent give to her experience? how does she respond to news of chronic illness? how does illness change a person’s life? how does living with a chronic disease affect an individual’s identity? The study was conducted in February 2019 by the author of the article, using the biographical method and narrative interview technique. Social scientifc research on experiencing chronic illness focuses directly on pivotal players in health care – people who are sick. The research on experiencing chronic illness emphasizes how people come to view themselves as chronically ill, and how illness affects their lives
Opis
-
Słowa kluczowe
nauki społeczne , social sciences , sociology , disease , chronic disease , Parkinson’s disease , socjologia , choroba , choroba przewlekła , choroba Parkinsona
Cytowanie
Szluz, B. (2020). O doświadczaniu choroby Parkinsona. Socjologiczne spojrzenie na chorego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia, 33(1), 209–218. DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2020.33.1.209-218.