KAPITAŁ RODZICIELSKI W OCENIE MŁODZIEŻY STUDIUJĄCEJ W UKRAINIE, LITWIE I POLSCE

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2024
Autorzy
Kwak, Anna
Bieńko, Mariola
Szluz, Beata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Abstrakt
The aim of the article is to analyze the transmission of parental capital in the family in the area of competences, attitudes, preferences, values and behaviors. The empirical basis of the article is material collected in quantitative research conducted in 2018-2019 in Kharkov, Lviv, Vilnius, Rzeszów and Warsaw among students aged 20-23. The research was aimed at understanding the image of the family home and assessing the elements of parental capital transferred by mothers and fathers from the point of view of Ukrainian, Lithuanian and Polish students. The obtained results show the difference in the assessment of capital on the mother’s and father’s side. Due to the nationality of the respondents, Ukrainian and Polish students present a similar picture of the analyzed phenomena.
Celem artykułu jest analiza przekazu kapitału rodzicielskiego w rodzinie w obszarze kompetencji, postaw, preferencji, wartości i zachowań. Podstawą empiryczną artykułu jest materiał zebrany w badaniach ilościowych przeprowadzonych w latach 2018-2019 w Charkowie, Lwowie, Wilnie, Rzeszowie i Warszawie wśród studentów w wieku 20-23 lat. Badania miały na celu poznanie obrazu domu rodzinnego oraz oceny elementów kapitału rodzicielskiego przekazanych przez matki i ojców z punktu widzenia studentów ukraińskich, litewskich i polskich. Otrzymane wyniki pokazują różnicę w ocenie kapitału ze strony matki i ojca. Z uwagi na narodowość badanych, zbliżony obraz analizowanych zjawisk przedstawiają studenci ukraińscy i polscy.
Opis
Słowa kluczowe
parental capital , family home , mother , father , adult children , kapitał rodzicielski , dom rodzinny , matka , ojciec , dorosłe dzieci
Cytowanie
A. Kwak, M. Bieńko, B. Szluz, Kapitał rodzicielski w ocenie młodzieży studiującej w Ukrainie, Litwie i Polsce, "Rodzniki Nauk Społecznych", 2024, tom 53, nr 2.