Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 53(1)/2018

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 32
 • Pozycja
  IT w gospodarce łowieckiej – wybrane aspekty
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018) Matulewski, Marek
  Celem pracy jest scharakteryzowanie oraz analiza roli, jaką w erze informacyjnej odgrywa IT w gospodarce łowieckiej szczególnie w aspekcie zachowania różnorodności biologicznej. Praca swoim zakresem obejmuje analizę krajowej, jak i zagranicznej literatury przedmiotu dotyczącej z jednej strony aktualnie panujących warunków przyrodniczych, a z drugiej obowiązującego modelu łowiectwa i jego wpływu na zachowanie różnorodności biologicznej występującej na danym terenie. W tym aspekcie niezwykle istotne wydaje się być zastosowanie szeroko rozumianego IT w gospodarce łowieckiej (w pracy zostały przytoczone przykłady praktyczne zastosowania IT). Jako metodę badawczą w pracy przyjęto analizę literatury przedmiotu oraz case study. W pracy postawiono hipotezę badawczą: „Zastosowanie IT w gospodarce łowieckiej wpływa na efektywność prowadzonych w jej zakresie działań”. Na podstawie przeprowadzonych badań udało się wyciągnąć wnioski, z których jednoznacznie wynika, że zastosowanie IT w gospodarce łowieckiej podnosi efektywność prowadzonych działań. W pracy przedstawiono tylko przegląd wybranej literatury przedmiotu, która może stanowić pewien wstęp do badań pilotażowych. Uwzględniono tylko w nim pewien aspekt praktyczny, który z jednej strony umożliwia potwierdzenie postawionej hipotezy, jednakże z drugiej nie daje podstaw do jej uogólnienia na całą gospodarkę łowiecką. W konsekwencji badania powinny być kontynuowane w celu zanalizowania całego zakresu gospodarki łowieckiej i ewentualnych zastosowań IT w tym zakresie.
 • Pozycja
  Kokpit menedżerski w małym przedsiębiorstwie
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018) Wyskwarski, Marcin
  Istotnym problemem małych przedsiębiorstw jest ich przetrwanie na rynku. Dotyczy to szczególnie nowo powstałych podmiotów. Jednym z czynników przyczyniających się do takiej sytuacji jest brak wiarygodnych, odpowiednio przygotowanych i zaprezentowanych informacji niezbędnych do podejmowania decyzji. W artykule rozważano możliwość wykorzystania w małych przedsiębiorstwach nowoczesnej formy wizualizacji danych, jaką jest niewątpliwie kokpit menedżerski. Kokpity za pomocą różnorodnych elementów wizualnych zapewniają menedżerom przejrzyste przeglądanie i analizowanie danych, dostarczają aktualnych informacji związanych z działalnością przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest przedstawienie słuszności stosowania kokpitów menedżerskich w małych przedsiębiorstwach. Zastosowanie tej formy prezentacji danych może wspomóc zarządzających (właścicieli) w analizie sytuacji przedsiębiorstwa i jego otoczenia. Może przyczynić się do lepszego wykorzystania podstawowych zalet małych i średnich przedsiębiorstw, tj. ich elastyczności oraz możliwości szybkiego reagowania na pojawiające się zmiany. W pierwszej części pracy przedstawiono istotę i specyfikę małych przedsiębiorstw, zwrócono uwagę na ich rolę w gospodarce oraz w społeczeństwie, zaakcentowano także problem przetrwania małych przedsiębiorstw na rynku. Kolejny punkt pracy poświęcono kokpitom menedżerskim. Przedstawione zostały ich definicje, a także stosowane zamiennie w literaturze polskiej i angielskojęzycznej nazwy. Dokonano charakterystyki kokpitów menedżerskich poprzez podanie jedenastu cech, które powinny one posiadać. Wymieniono podstawowe funkcjonalności kokpitów menedżerskich, ich rolę w organizacji gospodarczej oraz obszary, w jakich mogą być stosowane. Przedstawiono ich klasyfikację z punktu widzenia szczebli organizacyjnych. Wspomniano o wieloaspektowości kokpitów menedżerskich w organizacji, możliwości wykorzystania ich w podejmowaniu decyzji, zarządzaniu wiedzą oraz wizualizacji danych. Wymieniono tzw. ogólne i szczegółowe konteksty użycia kokpitów w organizacji. Zwrócono także uwagę na zagadnienie dostosowania kokpitu do użytkownika.
 • Pozycja
  Otoczenie technologiczne a budowanie organizacji opartej na wiedzy (na przykładzie gminy Myślenice)
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018) Gorzelany-Dziadkowiec, Magdalena
  Celem niniejszego opracowania było wskazanie istoty i znaczenia organizacji opartych na wiedzy oraz wskazanie wpływu otoczenia technologicznego na proces budowania organizacji opartych na wiedzy. Analizę empiryczną przeprowadzono w gminie Myślenice. Do badań został wykorzystany wywiad oraz kwestionariusz z pięciostopniową skalą Likerta. Badania wykazały, że gmina Myślenice nie jest organizacją opartą na wiedzy. Nie są wykorzystywane w wystarczającym stopniu nowoczesne systemy ICT. W związku z powyższym zostały sformułowane zalecenia i rekomendacje dla analizowanej gminy.
 • Pozycja
  E-usługi w wybranych gminach województwa małopolskiego
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018) Madej, Jan; Widlak, Michał
  Niniejszy artykuł poświęcony jest zagadnieniu e-usług wykorzystywanych w serwisach internetowych wybranych gmin województwa małopolskiego i prezentuje wyniki oraz najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań. Do badań autorzy wybrali 30 gmin z województwa małopolskiego (10 najbogatszych, 10 średniozamożnych, 10 najbiedniejszych) i przeprowadzili analizę zawartości ich serwisów internetowych pod kątem usług elektronicznych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy oraz innych zainteresowanych osób i podmiotów. Uzyskane wyniki pozwoliły zarówno na określenie stopnia występowania e-usług o charakterze ogólnopolskim (BIP, ePUAP, geoportal) oraz na zidentyfikowanie pozostałych usług, rzadziej spotykanych w tego typu serwisach internetowych (np. rozmowa przez Skype, zgłaszanie awarii, komunikacja przez chat, formularz kontaktowy, profil w serwisie społecznościowym Facebook). Zgromadzone dane zostały zaprezentowane w postaci tabelarycznej, a następnie przeprowadzona została ich analiza. Analiza zebranych danych pozwoliła na wyciągnięcie ogólnego wniosku dotyczącego rodzaju i poziomu oferowanych przez gminy usług elektronicznych, który mówi, że obowiązkowe, ogólnokrajowe e-usługi (BIP, ePUAP) dostępne są praktycznie we wszystkich gminach, jednak poziom innych, dodatkowych e-usług jest bardzo niski. Wniosek ten potwierdza podobne opinie zawarte w raportach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Najwyższej Izby Kontroli. Badania dostarczyły także informacji o tym, jakiego rodzaju e-usługi są wykorzystywane w poszczególnych gminach, co może być pomocne dla samorządów przy rozbudowie swoich serwisów internetowych.
 • Pozycja
  Znaczenie Internetu w życiu młodzieży ze szkół powiatu przemyskiego (analiza na podstawie wyników z sondażowego badania ankietowego)
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018) Jaroch, Kamila; Król, Mieczysław Jan
  Wirtualny świat wygenerowany przez sieć internetową stwarza możliwości do realizacji pozytywnych, jak też negatywnych celów, wpływających na kształtowanie osobowości ludzi młodych. W artykule, związanym z tą problematyką, przedstawiono wyniki sondażowego badania ankietowego, przeprowadzonego na grupie 155 uczniów z wybranych szkół podstawowych, gimnazjów i liceów powiatu przemyskiego. W badaniu uwzględniono zagadnienia dotyczące aktywności w Internecie i jego wykorzystania do nauki, sposobów korzystania z usług i zasobów sieci oraz zagrożeń związanych z jej użytkowaniem. Na podstawie analizy wyników z ankiety sondującej sprecyzowano poglądy na postawione problemy. Sformułowano praktyczne wskazania dotyczące nauczania przedmiotów informatycznych w szkołach, wykorzystywania Internetu do kreowania postaw aktywnych i twórczych wśród uczniów. Zwrócono także uwagę na kształtowanie poczucia odpowiedzialności za działania w sieci internetowej oraz na profilaktyczne podnoszenie uczniowskiej świadomość o symptomach uzależnienia od Internetu.