E-usługi w wybranych gminach województwa małopolskiego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Madej, Jan
Widlak, Michał
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Niniejszy artykuł poświęcony jest zagadnieniu e-usług wykorzystywanych w serwisach internetowych wybranych gmin województwa małopolskiego i prezentuje wyniki oraz najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań. Do badań autorzy wybrali 30 gmin z województwa małopolskiego (10 najbogatszych, 10 średniozamożnych, 10 najbiedniejszych) i przeprowadzili analizę zawartości ich serwisów internetowych pod kątem usług elektronicznych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy oraz innych zainteresowanych osób i podmiotów. Uzyskane wyniki pozwoliły zarówno na określenie stopnia występowania e-usług o charakterze ogólnopolskim (BIP, ePUAP, geoportal) oraz na zidentyfikowanie pozostałych usług, rzadziej spotykanych w tego typu serwisach internetowych (np. rozmowa przez Skype, zgłaszanie awarii, komunikacja przez chat, formularz kontaktowy, profil w serwisie społecznościowym Facebook). Zgromadzone dane zostały zaprezentowane w postaci tabelarycznej, a następnie przeprowadzona została ich analiza. Analiza zebranych danych pozwoliła na wyciągnięcie ogólnego wniosku dotyczącego rodzaju i poziomu oferowanych przez gminy usług elektronicznych, który mówi, że obowiązkowe, ogólnokrajowe e-usługi (BIP, ePUAP) dostępne są praktycznie we wszystkich gminach, jednak poziom innych, dodatkowych e-usług jest bardzo niski. Wniosek ten potwierdza podobne opinie zawarte w raportach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Najwyższej Izby Kontroli. Badania dostarczyły także informacji o tym, jakiego rodzaju e-usługi są wykorzystywane w poszczególnych gminach, co może być pomocne dla samorządów przy rozbudowie swoich serwisów internetowych.
The article discusses the issue of e-services used on the websites of selected gminas of the Małopolska voivodeship and presents the results and key findings of the study. Authors chose 30 gminas in the voivodeship (10 the richest, 10 moderately rich, 10 the poorest) and analyzed the content of their websites for electronic services for local residents and other interested persons. The analysis allowed to determine the degree of prevalence of nationwide e-services (BIP, ePUAP, geoportal) and to identify other services, less common in this type of websites (e.g. a conversation via Skype, reporting failures, communication via chat, contact form, profile in social network Facebook). The collected data were presented in tabular form and then were analyzed. Analysis of collected data allowed to draw general conclusion about the type and level of electronic services, which says that compulsory nationwide e-services (BIP, ePUAP) are available in all gminas, however, the level of other, additional e-services is very low. This conclusion confirms the similar opinions contained in the reports of the Ministry of Administration and Digitization, and the Supreme Chamber of Control. The study also provided information on what kind of e-services are used in the different gminas – this information can be helpful for local government in the modernization of their websites.
Opis
Słowa kluczowe
e-usługi , gmina , e-administracja , technologia informatyczna , e-services , gmina , e-government , information technology
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 53(1)/2018, s. 340–350