Kokpit menedżerski w małym przedsiębiorstwie

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Wyskwarski, Marcin
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Istotnym problemem małych przedsiębiorstw jest ich przetrwanie na rynku. Dotyczy to szczególnie nowo powstałych podmiotów. Jednym z czynników przyczyniających się do takiej sytuacji jest brak wiarygodnych, odpowiednio przygotowanych i zaprezentowanych informacji niezbędnych do podejmowania decyzji. W artykule rozważano możliwość wykorzystania w małych przedsiębiorstwach nowoczesnej formy wizualizacji danych, jaką jest niewątpliwie kokpit menedżerski. Kokpity za pomocą różnorodnych elementów wizualnych zapewniają menedżerom przejrzyste przeglądanie i analizowanie danych, dostarczają aktualnych informacji związanych z działalnością przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest przedstawienie słuszności stosowania kokpitów menedżerskich w małych przedsiębiorstwach. Zastosowanie tej formy prezentacji danych może wspomóc zarządzających (właścicieli) w analizie sytuacji przedsiębiorstwa i jego otoczenia. Może przyczynić się do lepszego wykorzystania podstawowych zalet małych i średnich przedsiębiorstw, tj. ich elastyczności oraz możliwości szybkiego reagowania na pojawiające się zmiany. W pierwszej części pracy przedstawiono istotę i specyfikę małych przedsiębiorstw, zwrócono uwagę na ich rolę w gospodarce oraz w społeczeństwie, zaakcentowano także problem przetrwania małych przedsiębiorstw na rynku. Kolejny punkt pracy poświęcono kokpitom menedżerskim. Przedstawione zostały ich definicje, a także stosowane zamiennie w literaturze polskiej i angielskojęzycznej nazwy. Dokonano charakterystyki kokpitów menedżerskich poprzez podanie jedenastu cech, które powinny one posiadać. Wymieniono podstawowe funkcjonalności kokpitów menedżerskich, ich rolę w organizacji gospodarczej oraz obszary, w jakich mogą być stosowane. Przedstawiono ich klasyfikację z punktu widzenia szczebli organizacyjnych. Wspomniano o wieloaspektowości kokpitów menedżerskich w organizacji, możliwości wykorzystania ich w podejmowaniu decyzji, zarządzaniu wiedzą oraz wizualizacji danych. Wymieniono tzw. ogólne i szczegółowe konteksty użycia kokpitów w organizacji. Zwrócono także uwagę na zagadnienie dostosowania kokpitu do użytkownika.
The key problem of small enterprises is their survival on the market, it occurs especially for starting enterprises. The most important factor for that state is lack of valuable, well prepared and presented pieces of information needed in the decision-making process. This article presents the use of new visualization form of data for small enterprises which is dashboard. Dashboards are used by managers to view and analyze the data by visual methods available for them in order to current state of enterprises. The aim of the article is to present the advantages of the idea of use of dashboard in small enterprises. This form of data visualization may help managers to analyze the enterprise and its surroundings. It may benefit small enterprises especially in field of quick reaction for changes and flexibility. The first part presents the key points of small enterprises with special attention to their role in economy and society. It also contains the problem of survival for that kind of enterprises. The next key point of the article shows the idea of dashboard, which contains its definitions. It also shows the characteristics of dashboard containing eleven features which should be present in the cockpits. The article shows the areas of functionality and the application areas. This article also shows its hierarchical classification. Use of dashboard offers many possible aspect of its roles in organizations in relation to decision making problems, knowledge management and data visualization.
Opis
Słowa kluczowe
kokpit menedżerski , małe przedsiębiorstwa , analiza danych , dashboard , small enterprises , data analysis
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 53(1)/2018, s. 365–375