Application of the utility function to assess the diversity of voivodships in terms of degree of use of information technologies in Poland

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Wojnar, Jolanta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The aim of the study is to diagnose the degree of use of information technology depending on the province in three key areas, namely, households, enterprises and public administration. On the basis of selected diagnostic features and using a utility function the synthetic measures were selected, which allowed to rank provinces separately in each of the areas. The analysis of synthetic measure shows that in Poland, in terms of the use of information technology, there is still a large regional diversity. The largest disproportions can be observed in the area of households and the smallest in the public administration. With regard to the use of IT in households and enterprises in the first positions of the ranking were the following provinces: Mazowieckie, Pomorskie and Dolnośląskie. A completely different ranking of provinces was obtained on the basis of the assessment of the level of computerization of offices. In this area of the use of IT in the first positions were the following provinces: Śląskie, Małopolskie and Pomorskie.
Celem opracowania jest diagnoza stopnia wykorzystania technologii informacyjnych w ujęciu terytorialnym w trzech kluczowych obszarach, w gospodarstwach domowych, w przedsiębiorstwach i w jednostkach administracji publicznej. Na podstawie wybranych cech diagnostycznych wykorzystując funkcję użyteczności wyznaczono mierniki syntetyczne, które pozwoliły na porządkowanie województw odrębnie dla każdego z obszarów. Analiza miary syntetycznej wskazuje, że w Polsce pod względem stopnia wykorzystania technologii informacyjnych nadal występuje duże zróżnicowanie regionalne. Największe dysproporcje można zaobserwować w obszarze gospodarstw domowych zaś najmniejsze w jednostkach administracji publicznej. W odniesieniu do stopnia wykorzystania IT w gospodarstwach domowych i w przedsiębiorstwach na pierwszych pozycjach w rankingu znalazły się województwa mazowieckie, pomorskie i dolnośląskie. Ocena stanu informatyzacji urzędów pozwoliła na dokonanie zupełnie innego rankingu województw. W tym obszarze wykorzystania IT na pierwszych pozycjach znalazły się województwa śląskie, małopolskie i pomorskie.
Opis
Słowa kluczowe
information society , utility functions , synthetic measure , społeczeństwo informacyjne , funkcja użyteczności , syntetyczny miernik
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 53(1)/2018, s. 297–307