IT w gospodarce łowieckiej – wybrane aspekty

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Matulewski, Marek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem pracy jest scharakteryzowanie oraz analiza roli, jaką w erze informacyjnej odgrywa IT w gospodarce łowieckiej szczególnie w aspekcie zachowania różnorodności biologicznej. Praca swoim zakresem obejmuje analizę krajowej, jak i zagranicznej literatury przedmiotu dotyczącej z jednej strony aktualnie panujących warunków przyrodniczych, a z drugiej obowiązującego modelu łowiectwa i jego wpływu na zachowanie różnorodności biologicznej występującej na danym terenie. W tym aspekcie niezwykle istotne wydaje się być zastosowanie szeroko rozumianego IT w gospodarce łowieckiej (w pracy zostały przytoczone przykłady praktyczne zastosowania IT). Jako metodę badawczą w pracy przyjęto analizę literatury przedmiotu oraz case study. W pracy postawiono hipotezę badawczą: „Zastosowanie IT w gospodarce łowieckiej wpływa na efektywność prowadzonych w jej zakresie działań”. Na podstawie przeprowadzonych badań udało się wyciągnąć wnioski, z których jednoznacznie wynika, że zastosowanie IT w gospodarce łowieckiej podnosi efektywność prowadzonych działań. W pracy przedstawiono tylko przegląd wybranej literatury przedmiotu, która może stanowić pewien wstęp do badań pilotażowych. Uwzględniono tylko w nim pewien aspekt praktyczny, który z jednej strony umożliwia potwierdzenie postawionej hipotezy, jednakże z drugiej nie daje podstaw do jej uogólnienia na całą gospodarkę łowiecką. W konsekwencji badania powinny być kontynuowane w celu zanalizowania całego zakresu gospodarki łowieckiej i ewentualnych zastosowań IT w tym zakresie.
The aim of the paper is to characterize and analyse the role of IT in hunting management in the light of sustainable biodiversity. The work encompasses the analysis of national and international literature on up-to-date environmental conditions and the model of sustainable hunting as well as its impact on preserving biodiversity in a given territory. Taking all that into account, it seems justified to apply IT in hunting (the author illustrates it with examples of applying IT solutions in practice). The research methods include the analysis of pertinent literature and the case study. The research hypothesis is put forward that “the application of IT in hunting management affects the efficiency of biodiversity preservation”. As a result of the analysis of literature and the case study the hypothesis has been verified in respect to some selected aspects of efficiently carried out hunting activities. The work, based on the analysis of selected literature, is a preliminary study of the issue in question. It takes into account only some practical aspects which on the one hand enable the verification of the hypothesis and on the other hand enable to make some generalizations about the whole hunting sector. Consequently, the study should be continued in order to analyse the whole hunting sector and the impact of IT on it.
Opis
Słowa kluczowe
era informacyjna , IT , gospodarka łowiecka , różnorodność biologiczna , information age , hunting sector , biodiversity
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 53(1)/2018, s. 376–384