Technologie Społeczeństwa Informacyjnego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Filipkowski, Piotr
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W dobie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, w której wszystkie działania społecznie użyteczne stoją pod znakiem ”e-”, „i-” lub ”@” na czoło zagadnień wysuwają się adekwatne technologie definiowane przez autora jako Technologie Społeczeństwa Informacyjnego. Jak wiadomo, kierunki rozwoju współcześnie rozumianej informatyki coraz mocniej wiążą się z podejściem systemowym do rozwiązywania problemów definiowanych holistycznie, z uwypukleniem aspektów ich użyteczności. Pociąga to za sobą konieczność tworzenia rozwiązań, które w istocie są decyzjami o charakterze negocjacyjnym, a podejmowanymi w systemach o niepełnej informacji z rozmyciami oraz kontekstami społecznymi i psychologicznymi ze względu na wagę czynnika ludzkiego (human-centric approach). Autor na modelu objaśnia, czym są Technologie Społeczeństwa Informacyjnego.
In the era of information society and knowledge-based economy, in which all social activities stand under „e-”, „i-” or „@” in the front of problems appear adequate technologies defined by the author as Information Society Technologies. As it is well known, the directions of the development of modern science are more and more related with systemic approach to solving problems defined holistically, with emphasis on aspects of their utility. This involves need to create solutions that are in fact decisions of a negotiation, and undertaken in systems with incomplete and fuzzy information and social and psychological contexts because of the importance of the human factor (human-centric approach). The author presents model which explains what Information Society Technologies are.
Opis
Słowa kluczowe
technologie społeczeństwa informacyjnego , wspomaganie podejmowania decyzji , inteligentne agencje , inteligencja obliczeniowa , information society technologies , decision support , intelligent agencies , computational intelligence
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 53(1)/2018, s. 193–202