Possibilities of using territorial defense armities to protect the site of a mass disaster

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-06
Autorzy
Konieczny, Marcin
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
This paper presents the most important issues concerning the use of the Territorial Defense Forces for the task of securing the site of a mass disaster. It discusses the concept and features of a mass disaster, the organization and tasks of Territorial Defense Forces, and the participation of soldiers from this formation in securing the site of a mass disaster. The aim of the article is to present the most important aspects of the participation of Territorial Defense Forces soldiers in securing the site of a mass disaster, mass events. Although the TDF issues have been present and developed in various publications in recent years, there has been no work analyzing the participation of this formation in the activities of securing a mass catastrophe of such events. In the work, classical research methods were used, including the study of sources, their analysis, criticism, heuristics and inference. Established in 2016, the Territorial Defense Forces constitute a valuable new type of the Armed Forces, which can be very useful in activities related to securing the site of a mass disaster, which is part of the crisis management system. Territorial Defense Forces soldiers can be used to help and safeguard, interrupt an incident, mitigate its effects, prevent bystanders from reaching the crash site, which has a significant impact on securing traces and evidence against their loss or distortion. The great advantage of the formation is its territoriality, because in the event of a summons to the site of a mass disaster, it can appear very quickly and, in cooperation with the relevant services, promptly take effective action.
W artykule przedstawiono najważniejsze zagadnienia dotyczące wykorzystania Wojsk Obrony Terytorialnej do zadania zabezpieczenia miejsca katastrofy masowej. Omówiono w nim pojęcie i cechy klęski masowej, organizację i zadania WOT oraz udział żołnierzy tej formacji w zabezpieczaniu miejsca katastrofy masowej. Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych aspektów udziału żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej w zabezpieczaniu miejsca katastrofy masowej, imprez masowych. Choć problematyka WOT była obecna i rozwijana w różnych publikacjach w ostatnich latach, nie ukazała się żadna praca analizująca udział tej formacji w działaniach zabezpieczających masową katastrofę tego typu wydarzeń. W opracowaniu wykorzystano klasyczne metody badawcze, obejmujące badanie źródeł, ich analizę, krytykę, heurystykę i wnioskowanie. Powołane w 2016 r. Wojska Obrony Terytorialnej stanowią cenny nowy typ Sił Zbrojnych, który może być bardzo przydatny w działaniach związanych z zabezpieczeniem miejsca katastrofy masowej, będącym częścią systemu zarządzania kryzysowego. Żołnierze WOT mogą służyć do pomocy i zabezpieczenia, przerwania zdarzenia, łagodzenia jego skutków, uniemożliwienia osobom postronnym dotarcia na miejsce katastrofy, co ma istotny wpływ na zabezpieczenie śladów i dowodów przed ich utratą lub zniekształceniem. Wielką zaletą formacji jest jej terytorialność, gdyż w przypadku wezwania na miejsce masowej katastrofy może pojawić się bardzo szybko i przy współpracy z odpowiednimi służbami niezwłocznie podjąć skuteczne działania.
Opis
Słowa kluczowe
mass catastrophe , securing traces , Territorial Defense Forces , katastrofa masowa , zabezpieczanie śladów , Wojska Obrony Terytorialnej
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 2 (41) 2023, s. 85-96