O doskonaleniu zawodowym radców prawnych z perspektywy odpowiedzialności dyscyplinarnej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-06
Autorzy
Szwajczak, Natalia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W obecnym stanie prawnym doskonalenie zawodowe radców prawnych, jako przedstawicieli zawodu zaufania publicznego, jest ich obowiązkiem usankcjonowanym odpowiedzialnością dyscyplinarną. Autorka posługując się metodą analizy dogmatycznej i historycznoprawnej przedstawia ewolucję przedmiotowych przepisów korporacyjnych i ustawowych oraz poglądów formułowanych na tym tle na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Pokazując przykład wypełniania przez samorząd zawodowy jego zadań ustawowych, artykuł jednocześnie nawiązuje do sprawowanej przez ten samorząd pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu zaufania publicznego jako uzasadnienia dla egzekwowania obowiązku doskonalenia zawodowego przez organy samorządu. Na przykładzie problematyki doskonalenia zawodowego radców prawnych, artykuł ma na celu przybliżenie zagadnienia podstaw odpowiedzialności dyscyplinarnej członków samorządu zawodowego za zachowania naruszające regulacje wewnętrzne korporacji i konieczności zachowywania granic norm kompetencyjnych przez organy samorządu zawodowego przy podejmowaniu przez nie uchwał.
In the present legal state further training of legal counsels, as representatives of a profession of public confidence, is their obligation sanctioned by disciplinary responsibility. The author, using a method of dogmatic and historical-legal analysis, presents the evolution of objective corporate and statutory regulations and opinions formulated in this respect within the space of dozen or more recent years. Indicating an example of fulfilling its statutory tasks by professional corporation, the article simultaneously refers to the care exercised by this corporation over the proper practice of the profession of public confidence as justification for exacting the obligation of further training by corporation authorities. Based on the example of the problem of further training of legal counsels, the article aims to present closer the issue of basis of disciplinary responsibility of professional corporation members for behaviours which affect internal corporation regulations and the requirement of keeping the limits of competence regulations by professional corporation authorities while taking their resolutions.
Opis
Słowa kluczowe
doskonalenie zawodowe radców prawnych , kary dyscyplinarne za niewypełnienie obowiązku szkoleniowego , zadania samorządu zawodowego , podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej , wewnętrzne regulacje korporacyjne a normy kompetencyjne , further training of legal counsels , disciplinary actions for not fulfilling the obligation of training , tasks of professional corporation , basis of disciplinary responsibility , internal corporation regulations and competence norms
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 2 (41) 2023, s. 119-134