Czynności Policji w związku z przyjęciem zawiadomienia o przestępstwie zgwałcenia w kontekście przeciwdziałania wtórnej wiktymizacji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-06
Autorzy
Karwowska, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł podejmuje ocenę istniejących uregulowań dotyczących czynności przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie zgwałcenia w sytuacji, gdy zawiadamiającym jest sam pokrzywdzony, w kontekście przeciwdziałania zjawisku wtórnej wiktymizacji. Zapobieganie temu zjawisku w obszarze przestępstw seksualnych, a zwłaszcza w przypadku przestępstwa zgwałcenia, jawi się jako szczególnie istotne z uwagi na specyfikę tego przestępstwa i rozległy zakres następstw, jakie jego popełnienie ze sobą niesie. W opracowaniu poruszone zostały zarówno aspekty proceduralne czynności w postaci przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie zgwałcenia, jak i aspekty praktyczne, wynikające z „Procedury postępowania Policji z osobą, która doświadczyła przemocy seksualnej”.
The article concerns the assessment of the existing regulations concerning the act of accepting the notification of the crime of rape in a situation where the notifying person is the victim in the context of counteracting the phenomenon of secondary victimization. Preventing this phenomenon in the field of sexual offenses, and especially in the case of rape, appears to be particularly important due to the specific nature of this crime and the extensive range of consequences that its commission entails. The article addresses both the procedural aspects of the act in the form of accepting a notification of the crime of rape, as well as the practical aspects resulting from the “Procedure for the Police to deal with a person who has experienced sexual violence”.
Opis
Słowa kluczowe
zawiadomienie o przestępstwie zgwałcenia , wiktymizacja wtórna , Policja , rape report , secondary victimization , police
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 2 (41) 2023, s. 71-84