Polityka i Społeczeństwo nr 2(20)/2022

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 15
 • Pozycja
  Obrona totalna jako wyzwanie dla bezpieczeństwa Polski
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022) Zapałowski, Andrzej
  W przestrzeni eksperckiej i naukowej coraz częściej używa się terminu obrona totalna. Często stosuje się go zamiennie z terminem obrona powszechna. W opracowaniu podjęto się analizy i porównania dotychczasowego słownikowego terminu obrona powszechna i próbę rozróżnienia go od terminu obrona totalna. Badania oparto na literaturze przedmiotu oraz na doktrynie obrony totalnej w wybranych państwach świata.
 • Pozycja
  Nowy model edukacji w społeczeństwie informacyjnym
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022) Warchoł, Tomasz
  W artykule zaprezentowano rozwój społeczeństwa informacyjnego skupiający się na jego najważniejszych cechach i funkcjach, które muszą znaleźć odzwierciedlenie w zakresie współczesnej edukacji. Na podstawie przedstawionej charakterystyki dokonano próbę określenia nowego modelu edukacyjnego opracowanego według wytycznych Raportu J. Delorsa, który zakłada cztery filary wiedzy. Wymienione i wskazane filary stają się wyznacznikiem dla kształcenia w społeczeństwie informacyjnym. Do opracowanego teoretycznego modelu wskazano praktyczne formy organizacji kształcenia, które pozwalają na realizację jego założeń.
 • Pozycja
  Wytyczanie granic okręgów wyborczych w wyborach do Izby Reprezentantów USA
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022) Turek, Maciej
  Zgodnie z przepisami Konstytucji USA, co 10 lat w tym kraju przeprowadzany jest spis ludności. Pozyskane dane, poza spożytkowaniem na rozmaite cele społeczno-ekonomiczne, mają też znaczenie dla systemu politycznego. Od liczby mieszkańców danego stanu zależna jest bowiem liczba ich przedstawicieli w Izbie Reprezentantów, izbie niższej federalnego Kongresu. Dla zapewnienia adekwatnej reprezentacji stany są zobowiązane do rewizji granic okręgów wyborczych, w których wyłaniani będą deputowani do Izby. Artykuł omawia reguły, którymi kierują się odpowiedzialne za zmianę granic stanowe organy – legislatury i specjalne komisje, skupiając się na zmianach wprowadzonych w dekadzie 2011–2020. Autor wskazuje na widoczny proces defederalizacji regulacji w zakresie tworzenia granic okręgów wyborczych oraz wyłączenie spod jurysdykcji sądów federalnych tzw. politycznego gerrymanderingu jako na dwie najważniejsze modyfikacje w omawianej dekadzie.
 • Pozycja
  Integracja środowisk samorządowych w województwie podkarpackim na przykładzie inicjatywy społecznej „Wspólnota Samorządowa” w 2002 roku
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022) Szczepański, Dominik
  Celem poznawczym artykułu była analiza procesu integracji środowisk samorządowych w województwie podkarpackim z uwzględnieniem trzech poziomów: makro (ogólnych koncepcji integracyjnych na poziomie ogólnopolskim), mikro (odnoszących się do zaangażowanych w ten proces polityków lokalnych) i mezo (uwzględniających aspekty organizacyjne omawianych podmiotów). Wyjaśnieniu poddano integrację środowisk samorządowych w dwóch wymiarach: organizacyjnym – obejmującym różnorodne podmioty polityczne (parlamentarne, samorządowe, społeczne), a także programowym, służącym urzeczywistnieniu konkretnej wizji rozwoju województwa podkarpackiego oraz odnoszącym się do określonego systemu wartości. Do realizacji celu badawczego posłużyły następujące pytania: Jakimi metodami zamierzano osiągnąć porozumienie wyborcze? Z jakimi podmiotami politycznymi zamierzano stworzyć koalicję wyborczą? Czy była to inicjatywa o charakterze samorządowym czy politycznym?