Polityka informacyjna samorządu wojewódzkiego w Polsce w świetle prawa obywateli do informacji publicznej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Kuca, Paweł
Polak, Rafał
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Polityka informacyjna jest jednym z elementów, które w istotny sposób wpływają na wizerunek i odbiór działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Skuteczne działania w tym obszarze pozwalają na efektywne komunikowanie z lokalną społecznością, a także są elementem praktycznej realizacji prawa obywateli do informacji. Jak wynika z przeprowadzonych badań, samorządy wojewódzkie w Polsce wykorzystują w swoich działaniach narzędzia polityki informacyjnej o różnym charakterze. Są to zarówno narzędzia, których funkcjonowanie jest wymagane przez przepisy prawa (Biuletyn Informacji Publicznej), media własne samorządów wojewódzkich, jak i działania realizowane w ramach polityki media relations.
The information policy is one of the elements that significantly affect the image and reception of the activities carried out by local government units. Effective activities in this area allow for effective communication with the local community, and are also a part of the practical implementation of citizens' right to information. According to the research, voivodship self-governments in Poland use various information policy tools in their activities. These are both tools, the operation of which is required by law (Public Information Bulletin), own media of voivodship self-governments, as well as the activities implemented under the "media relations" policy.
Opis
Słowa kluczowe
polityka informacyjna , samorząd województwa , informacja publiczna , samorząd terytorialny , information policy , voivodeship self-government , public information , local self-government
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 2(20)/2022, s. 91–106