Democratic backsliding as an obstacle in Polish-American cooperation in promoting democracy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Jureńczyk, Łukasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The United States has been the main promoter of democratic values in the world for decades. After the Cold War, promoting these values in Central and Eastern Europe, including Poland, was their important strategic goal. Poland, striving for the closest possible relations with the US, joined its efforts to promote democracy in Eastern Europe and other parts of the world. While this had tangible effects in the vicinity of Poland, doing so as part of military missions in Afghanistan and Iraq ended in failure. In recent years, Polish-American cooperation to promote democracy has been limited due to democratic backsliding in Poland. The American authorities have criticized the legal changes in Poland that limit the independence of the judiciary and freedom of the media, as well as other actions that violate the principles of liberal democracy and the rule of law. Criticism has a limited impact on stopping the regression of democracy in Poland. Moreover, with the outbreak of the war in Ukraine, the issue of democratic backsliding has been overshadowed by the military aspects of Polish-American cooperation.
Stany Zjednoczone od dziesięcioleci są głównym promotorem wartości demokratycznych na świecie. Po zimnej wojnie promowanie tych wartości w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce, było ich ważnym celem strategicznym. Polska, dążąc do jak najściślejszych stosunków z USA, włączyła się w działania na rzecz promocji demokracji w Europie Wschodniej i innych częściach świata. Choć miało to wymierne skutki w sąsiedztwie Polski, to w ramach misji wojskowych w Afganistanie i Iraku zakończyło się fiaskiem. W ostatnich latach polsko-amerykańska współpraca na rzecz promocji demokracji została ograniczona ze względu na demokratyczny regres w Polsce. Władze amerykańskie skrytykowały zmiany prawne w Polsce, które ograniczają niezależność sądownictwa i wolność mediów, a także inne działania naruszające zasady liberalnej demokracji i rządów prawa. Krytyka ma ograniczony wpływ na zatrzymanie regresu demokracji w Polsce. Ponadto wraz z wybuchem wojny na Ukrainie kwestia demokratycznego odstępstwa zostaje przyćmiona przez militarne aspekty współpracy polsko-amerykańskiej.
Opis
Słowa kluczowe
Polish-American relations , promoting democracy , democratic backsliding , independent judiciary , free media , stosunki polsko-amerykańskie , promowanie demokracji , regres demokracji , niezależne sądownictwo , wolne media
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 2(20)/2022, s. 73–90