Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście sytuacji na granicy polsko-białoruskiej w okresie sierpień-grudzień 2021 roku – możliwości prawne i podjęte działania

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Olbrycht, Paweł
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem badań prowadzonych na potrzeby artykułu była ocena działań podjętych przez władze RP w celu zwalczania prób masowej, nieudokumentowanej migracji przez granicę polsko-białoruską w okresie sierpień-grudzień 2021 r. w kontekście wykorzystania zapisów prawa krajowego oraz międzynarodowego, w tym w zakresie udzielania cudzoziemcom ochrony międzynarodowej. W procesie badawczym wykorzystano metodę analizy źródeł, a w niej technikę analizy treści aktów prawa polskiego oraz międzynarodowego związanych z problematyką migracyjną. Na podstawie przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że działania podejmowane przez organy władzy publicznej RP, w tym wykorzystanie możliwości prawnych, pozwoliły w analizowanym okresie skutecznie przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom bezpieczeństwa wynikającym z nieudokumentowanej migracji przez granicę z Białorusią.
The purpose of the research conducted for the purposes of this article was to evaluate the actions taken by the Polish authorities to combat attempts of mass, undocumented migration across the Polish-Belarusian border in August-December 2021 in the context of using the provisions of national and international law, including the protection of foreigners international. In the research process, the method of source analysis was used, and in it the technique of analyzing the content of Polish and international legal acts related to migration issues. Based on the conducted research, it should be stated that the actions taken by Polish public authorities, including the use of legal possibilities, allowed in the analyzed period to effectively counteract potential security threats resulting from undocumented migration across the border with Belarus.
Opis
Słowa kluczowe
Rzeczpospolita Polska , Białoruś , migracje , uchodźcy , bezpieczeństwo , The Republic of Poland , Belarus , migrations , refugees , security
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 2(20)/2022, s. 142–154