Integracja środowisk samorządowych w województwie podkarpackim na przykładzie inicjatywy społecznej „Wspólnota Samorządowa” w 2002 roku

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Szczepański, Dominik
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem poznawczym artykułu była analiza procesu integracji środowisk samorządowych w województwie podkarpackim z uwzględnieniem trzech poziomów: makro (ogólnych koncepcji integracyjnych na poziomie ogólnopolskim), mikro (odnoszących się do zaangażowanych w ten proces polityków lokalnych) i mezo (uwzględniających aspekty organizacyjne omawianych podmiotów). Wyjaśnieniu poddano integrację środowisk samorządowych w dwóch wymiarach: organizacyjnym – obejmującym różnorodne podmioty polityczne (parlamentarne, samorządowe, społeczne), a także programowym, służącym urzeczywistnieniu konkretnej wizji rozwoju województwa podkarpackiego oraz odnoszącym się do określonego systemu wartości. Do realizacji celu badawczego posłużyły następujące pytania: Jakimi metodami zamierzano osiągnąć porozumienie wyborcze? Z jakimi podmiotami politycznymi zamierzano stworzyć koalicję wyborczą? Czy była to inicjatywa o charakterze samorządowym czy politycznym?
The aim of the paper was to analyse the process of integration of self-governmental communities in the Podkarpackie voivodeship, taking into account three levels: macro (general integration concepts on the national level), micro (referring to local politicians involved in this process) and mezo (taking into account organisational aspects of the entities in question). Integration of self-governmental circles was explained in two dimensions: organisational – encompassing various political entities (parliamentary, self-governmental, social, etc.), as well as programmatic, serving the realisation of a specific vision of development of Podkarpackie voivodeship and referring to a specific system of values. The following questions were used to realise the research objective: with what methods was the electoral agreement intended to be achieved? With which political entities was it intended to create an electoral coalition? Was it a self-government or political initiative?
Opis
Słowa kluczowe
Inicjatywa Społeczna „Wspólnota Samorządowa” , koalicja , Platforma Obywatelska , Prawo i Sprawiedliwość , Liga Krajowa , województwo podkarpackie , wybory , Social Initiative „Local Government Community” , coalition , Civic Platform , Law and Justice , National League , Podkarpackie voivodeship , elections
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 2(20)/2022, s. 176–195