Planning and organising protection of critical infrastructure

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Barć, Marek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The article is devoted to planning and organizing critical infrastructure protection. The planning method was indicated there, and the layout of the critical infrastructure protection plan was presented. The most important thing is to protect critical infrastructure components that citizens use on a daily basis. So in the article I am talking about energy supply systems, energy resources and fuels, food and water supply system. And above all about financial systems, healthcare and ICT.
Artykuł poświęcony jest planowaniu i organizacji ochrony infrastruktury krytycznej. Wskazano w nim sposób planowania oraz przedstawiono układ planu ochrony infrastruktury krytycznej. Najważniejszą rzeczą jest ochrona krytycznych elementów infrastruktury, z których obywatele korzystają na co dzień. Mowa więc w artykule o systemach zaopatrzenia w energię, zasobach energetycznych i paliwach, systemie zaopatrzenia w żywność i wodę. A przede wszystkim o systemach finansowych, opiece zdrowotnej i ICT.
Opis
Słowa kluczowe
critical infrastructure , protection , security system , protection plan , infrastruktura krytyczna , ochrona , system ochrony , plan ochrony
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 2(20)/2022, s. 5–21