Bezpieczeństwo konsumentów w kontekście programu polityki konsumenckiej Unii Europejskiej na lata 2020–2025

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Malczyńska-Biały, Mira
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł ma na celu przedstawienie potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów w Unii Europejskiej po 2020 roku w kontekście realizowanej polityki konsumenckiej. Rozważania koncentrują się w szczególności na analizie Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2020 roku, stanowiącego unijny program na rzecz konsumentów. Bezpieczeństwo konsumentów związane jest z zagwarantowaniem im ochrony prawnej w zakresie czterech podstawowych płaszczyzn: zdrowotnej, ekonomicznej, informacyjno-edukacyjnej oraz dochodzenia roszczeń. Wskazano również na wpływ pandemii COVID-19 na bezpieczeństwo konsumentów w Unii Europejskiej.
The article aims to present the need to ensure the safety of consumers in the European Union after 2020 in the context of the implemented consumer policy. The considerations focus in particular on the analysis of the Communication from the Commission to the European Parliament and the Council of 13 November 2020, which is the EU consumer program. The safety of consumers is related to guaranteeing them legal protection in the field of four basic levels: health, economic, information and education, and pursuing claims. The article indicate the impact of the pandemic of COVID-19 on the safety of consumers in the European Union.
Opis
Słowa kluczowe
bezpieczeństwo konsumentów , ochrona konsumentów , polityka konsumencka , Unia Europejska , European Union , consumer policy , consumer protection , consumer safety
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 2(20)/2022, s. 107–121