Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(25)2018

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 54
 • Pozycja
  Basic Norms of Integrated Systems of Management of Quality of Meat Products
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018) Bal’-Prylypko, L. ; Slobodianiuk, Nataliya Mikhailivna; Nikolayenko, Mykola Stanislavovych; Starkova, Elvina Reshativna
  It was shown that the optimum system of management by activities of enterprises operated in food industry, especially in producing of meat products, should be based on use of international standards requirements ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 and OHSAS 18001, which norms should be observed in structure of the integrated quality management system. There were analyzed the factors that influence negatively on safety of meat foods and state of nature nearby the enterprise, and proposed methods of minimization their influence. The work carried out in analysis of provisions of listed the standards permitted to choose their articles recommended for inclusion in typical structure of the integrated system of management.
 • Pozycja
  Vzdelávanie zamerané na odpady s cieľom ochrany prostredia
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018) Feszterová, Melánia
  Environmentálne vzdelávanie je kľúčovou súčasťou nástroja na ochranu prírody, ktorý môže rozšíriť vedomosti. Prehlbovanie a rozširovanie vedomostí mení postoje k prostrediu. Postoje vplývajú na správanie sa jednotlivcov k zložkám životného prostredia. Environmentálne vzdelávanie sa často uskutočňuje ako záchranná intervencia zameraná na zmenu postojov a správania príjemcov. Rôzne orientované vzdelávania v oblasti ochrany prírody sú zamerané najmä na deti, žiakov a študentov s odôvodnením, že oni ovplyvňujú postoje svojich rodičov, ktorí pod ich vplyvom menia svoje správanie. Príspevok podporuje návrh, aby sa environmentálna výchova mohla dostať medzi generácie a tak nepriamo vyvolala cielené zmeny správania. Cieľom príspevku je oboznámenie žiakov, učiteľov aj budúcich učiteľov s on-line inovatívnym študijným materiálom obsiahnutým v e-learningovom kurze pripravenom v rámci projektu KEGA (Kultúrna a vzdelávacia grantová agentúra) č. 044UKF-4/2017, ktorý popisuje starostlivosť o okolité prostredie a prírodu, približuje spôsob ako predchádzať environmentálnym problémom pri manipulácii a zneškodňovaní odpadov. Vzdelávacie témy kurzu analyzujú danú situáciu, hľadajú riešenia a východiská na zlepšenie aktuálneho stavu prostredia. Kurz sa zameriava na chemickú podstatu odpadov a odpadové hospodárstvo z pohľadu výchovno-vzdelávacej práce a vo vzťahu jeho aplikácie do praxe.
 • Pozycja
  Construction of Basic Scholar Device For Education Proces and For Electro-Chemical Analysis of Solutions
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018) Adámek, Petr
  The article deals with construction of electronics device usable in teaching process of technology education. The device is applicable in teaching of programming. Produced activated and tested scholar device is capable make the electro – chemical analysis of liquid solutions. This kind of observation is required in ecology.
 • Pozycja
  Postawy studentów wobec konstruowania elektronicznego
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018) Marszałek, Aleksander
  W artykule ukazano i uzasadniono potrzebę badań postaw studentów wobec treści programowych. Teoretyczne rozważania uzupełniono badaniami postaw studentów kierunku edukacja techniczno-informatyczna przed realizacją i po realizacji treści przedmiotu pracownia konstruktorska o profilu elektronicznym. Przeprowadzone badania metodą dyferencjału semantycznego wykazały, że realizacja treści programowych odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu postaw – wzrost wskaźnika syntetycznego z 1,50 do 2,16. Uczestnictwo studentów w 30 godzinnych zajęciach programowych skutkuje zwiększeniem kierunku, siły i trwałości postaw studentów wobec konstruowania elektronicznego.
 • Pozycja
  Analýza praktických zadaní úloh technickej olympiády z pohľadu profesijnej orientácie žiakov základných škôl
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018) Širka, Ján
  Článok zameriava svoju pozornosť na analýzu praktických zadaní predmetovej súťaže technická olympiáda a poukazuje na možný vplyv súťaže pri profesijnom rozhodovaní žiakov.