Opisowe charakterystyki rozkładów cech statystycznych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Malska, Wiesława
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W dziale statystyki opisowej często wyznacza się pewne charakterystyki opisujące właściwości rozkładu badanej cechy zarówno ilościowej (mierzalnej) i jakościowej (niemierzalnej). Dla zmiennych (danych) ilościowych, jeżeli dane pochodzą z próby losowej (małej o liczebności n ≤ 30 lub dużej o liczebności n >30) charakterystyki te często nazywa się statystykami (miarami z próby losowej), w przypadku gdy dane dotyczą całej populacji generalnej wówczas charakterystyki te nazywamy parametrami. W dydaktyce przedmiotów związanych ze statystyką opisową i statystyką matematyczną ważna jest świadomość różnicy między poszczególnymi kategoriami miar. Przedstawienie własności rozkładu cech statystycznych za pomocą miar określa się także jako parametryczny opis rozkładu w próbie. Ocena rozkładu za pomocą parametrów lub statystyk (miar z próby) może być związana z położeniem cechy, jej zróżnicowaniem, symetrią (lub niesymetrią), a także koncentracją (skupieniem). W artykule zaprezentowano możliwość wykorzystania programu komputerowego STATISTICA do obliczeń i prezentacji opisowych charakterystyk rozkładów cech statystycznych. Wykorzystanie dedykowanych modułów do obliczeń i graficznej prezentacji rozkładów powinno być pomocne w procesie dydaktycznym.
In the section of descriptive statistics, some characteristics are often defined describing the distribution properties of the tested feature both quantitative (measurable) and qualitative (non-measurable). For quantitative variables (data), if the data comes from a random sample (small size n ≤ 30 or large number n> 30), these characteristics are often referred to as statistics (random sample measures), when the data concern the whole general population then the characteristics these are called parameters. In the didactics of subjects related to descriptive statistics and mathematical statistics, it is important to be aware of the difference between particular categories of measures. The presentation of the distribution properties of statistical features by means of measures is also referred to as a parametric description of the distribution in the sample. Evaluation of the distribution using parameters or statistics (measurements from the sample) may be related to the location of the feature, its differentiation, symmetry (or asymmetry), as well as concentration (focus). The article presents the possibility of using the STATISTICA computer program for the calculation and presentation of descriptive characteristics of distributions of statistical features. The use of dedicated modules for calculations and graphical presentation of distributions should be helpful in the didactic process.
Opis
Słowa kluczowe
miary położenia , miary zmienności , miary skośności , miary koncentracji , rozkłady zmiennych , statystyka opisowa , location measures , measures of variability , measures of skewness , measures of concentration , distributions of variables , descriptive statistics
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(25)/2018, s. 321–326