Analiza dokładności interpolacji kołowej obrabiarek CNC

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Dzik, Krzysztof
Prach, Piotr
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule dokonano analizy wpływu parametrów procesu na błędy okrągłości i walcowatości detali. Próbki o cylindrycznym kształcie wykonano poprzez frezowanie z zastosowaniem interpolacji kołowej i poddano ocenie geometrycznej i wymiarowej.
The article analyzes the impact of process parameters on the parts roundness and cylindricity. Samples of cylindrical shape were made by milling with the use of circular interpolation and subjected to geometric and dimensional assessment.
Opis
Słowa kluczowe
CNC , interpolacja kołowa , okrągłość , walcowatość , circular interpolation , roundness , cylindricity
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(25)/2018, s. 315–320