Postawy studentów wobec konstruowania elektronicznego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Marszałek, Aleksander
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule ukazano i uzasadniono potrzebę badań postaw studentów wobec treści programowych. Teoretyczne rozważania uzupełniono badaniami postaw studentów kierunku edukacja techniczno-informatyczna przed realizacją i po realizacji treści przedmiotu pracownia konstruktorska o profilu elektronicznym. Przeprowadzone badania metodą dyferencjału semantycznego wykazały, że realizacja treści programowych odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu postaw – wzrost wskaźnika syntetycznego z 1,50 do 2,16. Uczestnictwo studentów w 30 godzinnych zajęciach programowych skutkuje zwiększeniem kierunku, siły i trwałości postaw studentów wobec konstruowania elektronicznego.
In the article the need for research of students’ attitudes towards program content it is shown and justified. Theoretical considerations have been supplemented with research of attitudes of students course of study Education in Technology and Computer Science before and after realizations of the course of study work an electronic profile. The research conducted using the semantic differential method showed that realization of program contents played a significant role in the development of the attitude – an increase of the synthetic index from 1,50 to 2,16. Participation of students in 30-hour course program results in increasing the direction, strength and permanence of students’ attitudes towards electronic construction.
Opis
Słowa kluczowe
postawy , edukacja elektroniczna , pracownia konstruktorska , kierunek studiów edukacja techniczno-informatyczna , szkoła wyższa , attitudes , electronic education , designing workshop , course of study Education in Technology and Computer Science , higher education
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(25)/2018, s. 352–358