Dydaktyka Informatyki T. 17 (2022)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 10
 • Pozycja
  Projektowanie modelu dydaktycznego pozycjonera paneli fotowoltaicznych
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022-12) Szabłowski, Stanisław
  W opracowaniu przedstawiono przykład modelu dydaktycznego dwuosiowego pozycjonera paneli fotowoltaicznych, pracującego w otwartym układzie sterowania. W sterowniku zaimplementowano algorytm sterujący oparty na obliczeniach astronomicznych. W trakcie badań sprawdzono jakość algorytmu sterującego oraz efektywność energetyczną systemu. Przeprowadzone badania potwierdziły prawidłowe działanie pozycjonera.
 • Pozycja
  Konteneryzacja usług Django i Postgres z wykorzystaniem docker-compose
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022-12) Wołoszyn, Jacek; Wołoszyn, Michał
  W artykule przedstawiono proces umieszczania aplikacji dostarczającej usługi sieciowe w kontenerach Dockera. Docker pozwala na skrócenie w znaczący sposób czasu utworzenia i utrzymania środowisk pracy. Umożliwia skalowanie infrastruktury aplikacji w rzeczywistym czasie i poprawia wykorzystanie zasobów poprzez obsługę wielu kontenerów. Zapewnia także budowanie aplikacji sterowanych zdarzeniami zorientowanych na usługi. Całość pozwala na skupienie się na celach biznesowych realizowanego celu. W części 1. przedstawiono zarys technologii opartej na Dockerze. Część 2. opisuje kolejne kroki przygotowania środowiska budowy pliku konfiguracyjnego i uruchomienia kontenera od utworzenia pliku Dockerfile, docker-compose.yml, poprzez konfigurację bazy danych i uruchomienia samej usługi. Część 3. skupia się na procesie instalacji frameworka Django. Część 4. zawiera szczegółowe informacje dotyczące szczegółów konfiguracji bazy danych.
 • Pozycja
  Rola zajęć pozaformalnych w rozwijaniu uzdolnień informatycznych uczniów
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022-12) Morańska, Danuta
  Rozwój gospodarki opartej na wiedzy wiąże się nierozerwalnie z rozwojem branży IT. Co jakiś czas powstają nowe specjalizacje informatyczne takie jak np. architekt danych, analityk danych (data scientist), czy trener robotów programowych, co powoduje dynamiczne zmiany na rynku pracy samej informatyki oraz sektorów bazujących na oprogramowaniu, np. sektory fintech, govtech, gier komputerowych, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Dynamika zmian gospodarczych i społecznych wywołanych wdrażaniem technologii cyfrowych do wszystkich obszarów życia powoduje permanentne zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Jednym z kluczowych zadań edukacji jest więc zapewnienie młodym ludziom warunków do rozwijania uzdolnień informatycznych.
 • Pozycja
  Nauka programowania dla uczniów klas 1–3 – możliwości i ograniczenia
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022-12) Musioł, Marcin
  Wprowadzenie programowania do obowiązkowych treści kształcenia edukacji informatycznej w klasach początkowych ocenić należy jako znaczącą zmianę jakościową tej edukacji. Niestety, nie podjęto przy tym zakrojonych na szeroką skalę działań mających na celu przygotowanie merytoryczne i metodyczne nauczycieli do realizacji tych treści. Ponad cztery lata praktyki dały tym nauczycielom możliwość nabycia kompetencji nauczania programowania, zwłaszcza w procesie samokształcenia. Inny problem w nauczaniu programowania stanowi poziom rozwoju uczniów tych klas
 • Pozycja
  Nowy model nauczania na kierunku matematyka stosowana zorientowany na kształcenie praktycznych umiejętności informatycznych
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022-12) Mozyrska, Dorota; Chmielewski, Andrzej
  W pracy przedstawiono postępy w realizacji nowego programu studiów na kierunku matematyka stosowana, studia inżynierskie, pierwszego stopnia, kierunek praktyczny, prowadzonego przez Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej od roku akademickiego 2020/2021. Program kierunku został zmodernizowany i zorientowany na praktyczne zastosowania, od początku studiów, poprzez kształcenie z użyciem języka Python. Wprowadzono do programu studiów szereg przedmiotów programistycznych oraz zastosowano innowacyjne podejście do nauczania przedmiotów matematycznych wraz z dodaniem pracowni specjalistycznych do tych przedmiotów. Nowy model nauczania ma na celu zwiększenie retencji i motywacji studentów zarówno w zakresie poznawania kolejnych narzędzi matematyki i analizy danych, jak i przyszłych sukcesów w pracy zawodowej. Praca zawiera przegląd programu nauczania na wspomnianym kierunku, a także wyniki wstępnej ankiety studentów I semestru wraz z jej analizą.