Konteneryzacja usług Django i Postgres z wykorzystaniem docker-compose

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Wołoszyn, Jacek
Wołoszyn, Michał
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono proces umieszczania aplikacji dostarczającej usługi sieciowe w kontenerach Dockera. Docker pozwala na skrócenie w znaczący sposób czasu utworzenia i utrzymania środowisk pracy. Umożliwia skalowanie infrastruktury aplikacji w rzeczywistym czasie i poprawia wykorzystanie zasobów poprzez obsługę wielu kontenerów. Zapewnia także budowanie aplikacji sterowanych zdarzeniami zorientowanych na usługi. Całość pozwala na skupienie się na celach biznesowych realizowanego celu. W części 1. przedstawiono zarys technologii opartej na Dockerze. Część 2. opisuje kolejne kroki przygotowania środowiska budowy pliku konfiguracyjnego i uruchomienia kontenera od utworzenia pliku Dockerfile, docker-compose.yml, poprzez konfigurację bazy danych i uruchomienia samej usługi. Część 3. skupia się na procesie instalacji frameworka Django. Część 4. zawiera szczegółowe informacje dotyczące szczegółów konfiguracji bazy danych.
The article shows the process of placing applications that provide web services in Docker containers, which allows you to significantly reduce the time to set up and maintain a work environment. Docker enables real-time scaling of the application infrastructure and improves resource utilization by supporting multiple containers. It also provides building of event-driven service-oriented applications. The whole thing allows you to focus on your business goals. The following chapters examine the Docker-based technology. They describe the steps of preparing the environment for building the configuration file and starting the container from creating the Dockerfile file, docker-compose.yml, through database configuration and starting the service itself.
Opis
Słowa kluczowe
konteneryzacja , virtualizacja , Docker , docker-compose , contener , virtualization
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 17 (2022), s. 99–110